Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

LABSA WARAANA BILISUMMAA OROMOO ilaachiisee

Ibsaa Ejjennoo Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii-TBOJ
Ebla 4, 2019

 

Gaachanni Ummata oromoo kan ta’ee, Wareegama dhiiga fi lubbuu qaqqaalii kaffaluudhaan Ummata Oromoo Sirna koloneffataa fi gabroomfata haabashoota jala bahee mataa oli qabe, ani Oromoo dha jedhe akka dubbatu kan godhe fi ammas Saba Oromoo sossobaa fi doorsiisa sirna gabroomfata ammayyaa kana jala baasuufi abbaa biyyaa taasiisuuf falamii haadhawaa kessatti akka argamu beekama dha.


Haalli amma biyyaa kessa jiru ilaalchiise, guddiifachaa TPLF kan taate-OPDOn ammas maqaa jijjirate ummata Oromoo gabrummaa jala tursiisuufi, WBO fi ABO dhabamsiisurratti akka hojjecha jiru ifa dha. Kana waan ta’eefis xinxala fi Murtii WBO waa’ee siyyaasa biyyaa kessa fi Dhaaba ilaalchiise nutis yaada fi hubannoo walfakkaata qabna.


Waraanni Bilisummaa Oromoo haalli amma jiru, xinxaluudhaan murtii inni murtesse guutuummaan guutuutti kan itti amannu, kan fudhannuu fi kan deggarru ta’uusa Ibsaa, yeroo kam iyyu Waraanni Bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu fi Deggaru murtii kenya ta’uusa beeksiisna.


Akkasumas Oromoo hundaa Murtii WBO kana fudhatee Waraannikenya bira akka dhaabatu waamiicha kenya dabarsiina.

Injifannoon Ummata Oromoof!


Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii –TBOJ

04.04.2019_Germany

www.tboj.de

LABSA WARAANA BILISUMMAA OROMOO, Ebla 1, 2019


===================
Akeekaa fi Kaayyoon Waraanni Bilisummaa Oromoo ijaarameef ifaa dha. Innis Bilisummaa fi Walabummaa Saba Oromoo kan boortaan sarbame boortaan deebisuudhan Kaayyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan Addi Bilisummaa Oromoo qabsaawuuf galmaan gahuu dha. Addi Bilisummaa Oromoo tarsiimoo qabsoo hidhannoo akka filmaata duraatti qabatee qabsootti hin seenne. Siyaasa Itoophiyaa keessatti balballi qabsoo karaa nagaa cufaa tahuu irraa daandii qabsoo hidhannoo filate. Akkasis tahee carraa argame hundumaan Kaayyoo qabsoo kanaa karaa nagaatiin galmaan gahuuf Imaammata ifaa fi balbala banaa qabaachaa yoona gahe.

Akka kanaanis yaalii yeroo adda addaatti gochaa turetti dabalee, ABOn Bilisummaa, nagaa fi dimokraasii dhugaa biyya Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti fiduuf murteeffatee Hagayya 07, 2018tti Asmaraatti Mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaltee irra gahe. Waliigaltee ta’eefis of-kenniinsa ol’aanaa agarsiisuudhaan yeroo tokkotti Hoogganoota ol aanoon, qondaalota gameeyyiin, deggertootaa fi hayyootni Oromoo kanneen qabsoodhaaf biyyoota ollaa fi biyyoota alaa turan biyyatti dacha’an. Miseensotni WBO Ertitrea turanis biyya seensifaman. Gama ABOtiin kun hundi erga tahee booda Mootummaan karaa nagaatiin ABO waliin hojjechuuf waadaa seene cabsee ABO fi Ummata Oromoo irratti duula waraanaa, hidhaa fi hacuuccaa siyaasaa gosa adda addaa gaggeessuu itti fufuun isaa qabsoo karaa nagaa jechuudhaan abdiin Mootummaan kun Ummataaf kennee ture kan dharaa fi goyyoomsaa akka tahe nuuf mirkaneessee jira.


WBO booji’amaa fi harka-kennataa fakkeessuuf yaalamaa jira. Mootummaa fi waraanni sirna qabuu fi Ummataaf dhaabbate tokko booji’amaa iyyuu hin hiraarsu, hin beelessu, wal’aansa hin dhorkatu, hin arrabsu, marsee waraanaan/qawweedhaan hin doorsisu. Mootummaan Ethiopia garuu miseensota WBO Dhaabni, Abbootiin Gadaa fi Haadholiin Siinqee itti kennan kophaatti galfatee hijaa duraan dirree lolaa irratti bahuu dadhabe itti bahuuf itti roorrisaa jira.

Miseensota WBO Ertiraa irraa galan keessaa kanneen lotummaan Oromiyaa ittisuu filatan maqaa leenjiin mooraatti qabee hiraarsaa fi yeroo isaanii gubaa jira. Kanneen hawaasatti dacha’anii qubatuu fi of jiraachisuu filatan waan murtaaweef dhorkatee gandatti geggeessee maatii jaraa fi ABO irratti akka irkataniif facaasee jira. Miseensota WBO harka isaa seenan irratti kana hunda raaw’achaa WBOn hafe galuu akka qabu mudhii hidhatee falma.

Mootummichi jibbansaa fi sodaa guddaa ABOf qabu karaa hundumaa dura dhaabbachuudhaan agarsiisaa jira. Irra deddeebiin ummattoota Itiyoophiyaa fi adduunyaa duratti kan kakatee fi abdachiise qabsoo karaa nagaa geggeessuu ABO fudhachuu dide. Waajjiraalee banuu diduu fi kanneen banaman cufuun, bilisummaa sochii miseensotaa fi deggertoota ABO daangessuu, Hoogganoota dabalee miseensotaa fi deggertoota ABO hidhuu, ummata Oromoo kanneen Dhaabichaa fi WBO deggeran ajjeesuu, saamuu fi qabeenya isaanii barbadeessuu hojii dhaabbataa godhate. Walumaagalatti waliigalticha faallessuun lolaa fi duula waraanaa fi olola miidiyaa, akkasumas hacuuccaa siyaasaa geggeesse; ittis jira. WBOn akkuma ajajjametti waliigalticha kabajuuf lola dhaabus mootummaan garuu WBO dhabamsiisuuf duuluu qofa osoo hin taane Ummata Oromoo ajjeesaa fi hidhaatti guuraa jira.

Mirga hiree murteeffannaa Saba Oromoo kan ABOn dhaabbatuuf balfisiisuuf duula olola farra mirga sabootaa fi sab-lammootaa oofaa tokkummaa Itoophiyaa kan mirga Sabaa fi sab-lammootaaf beekkamtii hin kennine faarsaa fi hafarsaa jira. Ejjennoon mootummaa kanaa kan of-tuultota sirna nafxanyaa duraanii irraa adda akka hin tahin haasawaa fi hojii warra dursaniitiin ifa bahaa jira. Mootummaa kanaan “Mootummaa Oromoo” kan jedhamu dhugaa irraa fagoo dha. Kan Mootummaan kun hojiidhaan lafa irratti agarsiisaa jiru caasaa fi sirna EPRDF kan waggoota 28 dabran Ummata hacuucaa, saamaa, hidhaatti guuree hiraarsaa fi ajjeesaa bahe itti fufsiisuuf hojjechaa jiraachuu isaa ti.


Waan taheefis, tarkaanfii furmaataa fudhachuun gaaffii yeroo fi dirqama seenaa tahee nutti mul’atee jira. Akka kanaan nuti Waraanni Bilisummaa Oromoo gama keenyaan waliigalteen Asmaraa fi sanaa asiitis akka hojiitti hiikamuuf gama mootummaa Itiyoophiyaatiin fedhii fi qophiin agarsiifamaa waan hin jirreef,

Maqaa “Qabsoo karaa nagaa” jedhuun mirga Saba keenyaa dabarsinee kennuu didne,

Wareegama Ummata keenyaa kan hanga yoonaatti baafame gatii dhorkinee harka kennachuu didne.

Bilisummaa guutuu Ummata keenyaa argamsiisuuf wareegama qabsoon kana booda gaafatu sodaachuudhaan mirgoota bubuutuu amma ittiin nu sobuu yaalaa jiranitti quufnee gantoota Sabaa wajjin dhiichisuu fi dhangaa yerootti hirmaachuu akka Bilisummaatti lakkaawuu didne.


Akka haalaa fi yeroon gaafatutti of qindeessinee murannoo ol’aanaan qabsoo keenya finiinsuudhaan Kaayyoo wareegamtoota keenyaa galmaan gahuun waan filmaata biraa hin qabne tahuu itti amannee murteeffanne.

Lammata deebinee haaraatti Mootummaa kanaan kan wal taanu yoo dhiibbaa malee qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf wabiin jiraatee fi WBOn sirna cehumsaa jalatti mooraa ofii keessa qubatee ABOdhaan bulfame/taligame qofa taha.

Murtii keenya kanaan qabsoo itti fufuuf akka gargaaruufis qaama AJAJA WARAANAA OL’AANAA WBO (AWO – WBO) jedhamu hundeessuu keenya labsii kanaan ifa goona.


Qaamni kun (AJAJNI WARAANAA OL’AANAAN WBO) Hoogganoota ABO kanneen hubannoo fi ejjennoo WBO kanatti amananii WBO waliin dhaabbatanii fi ajajootii WBO Zooniilee fi Godinoota garaa garaa (Kibba, Dhiha, Baha, Giddu-Galeessa, Kibba-Bahaa fi Kaaba Oromiyaa) kanneen humni isaan hoogganan sadarkaa Cibiraa gahe of keessaa qaba. Fuul-duraafis ulaagaa kanaan ofitti dabalaa deema. Isaanuma keessaa geggeessitootni qaamichaa (Dursaa fi Itti Aanaan) filaman.


Haala danqaa Mootummichi tahe jedhee uumeen hariiroo fi qunnamtiin WBO fi Hoogganoota Finfinnee jiranii yeroo dheeraaf addaan citeera. Kun ammo gaafatama WBO Abbootii Gadaa, Haadholii Siinqee fi Ummata bal’aa Oromootti dabarsanii kennuudhaan dhimma keenya keessaa harka fudhatuutti geesse. Haa tahu malee , qaamni maqaa Abbootii Gadaa fi Haadholii Siinqeetiin gaafatama kana fudhates gaafatama kana bahachuu irratti hanqinoota hedduu qabaachuutti dabalee dhiibbaa fi doorsisa gama Mootummaan jiru irra aanuudhaan hojii isaa fiixaan baasuu akka hin dandeenye sochii isaa kan hanga ammaa irraa hubachuu dandeenyee jirra.

Adeemsi kun akkanumaan yoo itti fufe Qabsoo Bilisummaa Ummatni keenya wareegama ulfaataadhaan sadarkaa har’aa irraan gahe dhabamsiisee waanjoo gabrummaa fi cunqursaa Ummata keenya irratti deebisee jabeessuu danda’a yaaddoo jedhuu fi WBOn taligaa malee hadiyyoomfamee turuu hin qabu yaada jedhutu gara tarkaanfii kanaatti nu geesse.


Waan taheef, guyyaa labsiin kun labsame irraa eegalee Hoogganoota Finfinnee jiran wajjin hariiroo wal taliguu fi waliif taligamuu akka hin qabne ifa goona. Kanuma waliin akeekni keenya Kaayyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan ABOn hanga har’aatti qabsaawaafii jiru galmaan gahuu irraa kan hafe Dhaaba maqaa fi Kaayyoodhaanis ABO irraa adda tahe ijaaruu akka hin tahin hundaaf ifa goona. Jaarmota mirga Oromoo kabajsiisuuf qabsaawan kamiinuu dura kan hin dhaabbannee fi hin diinomfanne tahuu keenyas mirkaneessina. Kanneen haaluma fedhe keessatti bifa kamiinuu qabsoo bilisummaa ummata keenya bira dhaabbatanii fi mirga isaaniif falman maraaf galataa fi kabajaa qabsoo qabaanna.


Yaa Ummata Oromoo,

Qabsoon Bilisummaa wareegama qaalii fi ulfaataa itti baastee asiin geesse namootaa fi humnoota farra qabsoo keetii tahaniin booji’amee gara dabarfamaa jira. Nuti ilmaan kee (Waraana Bilisummaa Oromoo fi Qeerroo) dabalatee qabsaawotni jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti fiduuf wareegama haqaa baasanii qabsicha asiin gahan har’as akka diinaatti ilaalamanii moggaatti dhiibamuu, hidhamuu, adamsamanii ajjeefamuu fi gidiraa adda addaaf saaxilamuu irratti argamu. Namootatu barcuma irratti wal jijjiire malee sirni saamichaa fi cunqursaa EPRDF hin jijjiiramne. Inumaa iyyuu maqaa “Oromootu biyya bulchaa jira” jedhuun haqni kee alagaa qofa irraa osoo hin taane walii kee irraa illee akka dhokatuuf shirri qoqqoodanii bituu si irratti dalagamaa jira. Kutaa fi Gosaan si qoodanii gurmuu tokkummaa keetii diiguudhaan roorroo alagaa marsaa biraatiif si saaxilaa jiru.


Daba kana hunda osoo ilaallee agarruu hidhannoo keenya hiikkannee galuun Kaayyoo Jaallan nu biraa wareegamanii ganuu qofa osoo hin taane hegeree Saba keenyaa balleessuu dha. Waliigaltee fi Araara kabajaa fi kan Bilisummaatti hunda keenya geessu malee kan harka kennachuu, booji’amuu fi mana hidhaatti guuramuu hin fudhannu. Seenaa boonsaa Waraana Bilisummaa Oromoo fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan hanga har’aa diignee ofii jiraachuu irra falmachaa wareegamnee Seenichaa fi falmaa Bilisummaa dhaloota dhaalchisuu filanne.Filmaatni kun akka gatii nu baasisu wallaallee miti.Akkuma kaleessaa beela,daara,madaawuu fi ajjeefamuu gaafata.Utuu beeknuu,du’a ykn bilisummaa jechaa jirra.Mootummicha dabalatee hundi kan hidhataa fi of ijaaraa jiruuf Oromoo ittiin jilbeenfachiisuuf waan taheef hanga kun hin dhaabbannetti hidhannoo keenya hin hiikkannu.Ololaa fi duulli diinotaa kamuu nu hin jilbeenfachiisu. Waan dandeessuun nu cinaa dhaabbadhuu Bilisummaa keef qabsaawi. Daandiin nuti filanne xumurri isaa Inifannoo fi Bilisummaa hunda keenyaa akka tahu hin shakkinu !


Injifannoo Uummata Oromoof !


Bitootessa Ebla 1, 2019

Goblaa Hidhannoo ABO (Ajaja Waraanaa Ol’aanaa - WBO)

 

 

%MCEPASTEBIN%

Tokkummaa Barattoota Oromoo  Awuroppaa

Damee Biyyaa Jarmanii-TBOJ

khg@tboj.de

contact@tboj.de

Tel. 015213802604


OUR HISTORY


Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc mattis, totam ante volputate.


Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc mattis, totam ante volputate.


OUR VISION


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate curabitur.


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nuncat amet mattis, totam ante est volputate curabitura imperdiet vestibulum in suspendisse nec odiosa mollis fusce est tempor.

USEFUL INFO


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc.

 

  • Mattis totam est vulputate
  • Curabitur imper vestibulum
  • Sem pede ut dolor
  • Suspendisse duis nibh sit
  • Laoreet vitae enim odio id

Ethiopia, Country Reports on Human Rights Practices for 2012


EXECUTIVE SUMMARY


Ethiopia is a federal republic. On August 20, Prime Minister Meles Zenawi died. The ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) elected then deputy prime minister Hailemariam Desalegn to take Meles’s place as chairman of the party. The EPRDF subsequently nominated him for the post of prime minister. On September 21, parliament elected Hailemariam as prime minister. In national parliamentary elections in 2010, the EPRDF and affiliated parties won 545 of 547 seats to remain in power for a fourth consecutive five-year term. Although the relatively few international officials allowed to observe the elections concluded technical aspects of the vote were handled competently, some also noted that an environment conducive to free and fair elections was not in place prior to the election.


Security forces generally reported to civilian authorities; however, there were instances in which special police and local militias acted independently of civilian control. The most significant human rights problems included restrictions on freedom of expression and association through politically motivated trials and convictions of opposition political figures, activists, journalists, and bloggers, as well as increased restrictions on print media. In July security forces used force against and arrested Muslims who protested against alleged government interference in religious affairs. The government continued restrictions on civil society and non governmental organization (NGO) activities imposed by the Charities and Societies Proclamation (CSO).


Other human rights problems included arbitrary killings; allegations of torture, beating, abuse, and mistreatment of detainees by security forces; reports of harsh and at times life-threatening prison conditions; arbitrary arrest and detention; detention without charge and lengthy pretrial detention; a weak, overburdened judiciary subject to political influence; infringement on citizens’ privacy rights, including illegal searches; allegations of abuses in the implementation of the government’s “villagization” program; restrictions on academic freedom; restrictions on freedom of assembly, association, and movement; alleged interference in religious affairs; limits on citizens’ ability to change their government; police, administrative, and judicial corruption; violence and societal discrimination against women and abuse of children; female genital mutilation/cutting (FGM/C); exploitation of children for economic and sexual purposes; trafficking in persons; societal discrimination against persons with disabilities; clashes between ethnic minorities; discrimination against persons based on their sexual orientation and against persons with HIV/AIDS; limits on worker rights; forced labor; and child labor, including forced child labor.


Impunity was a problem. The government, with some reported exceptions, generally did not take steps to prosecute or otherwise punish officials who committed abuses other than corruption. Factions of the Ogaden National Liberation Front (ONLF), an ethnically based, violent, and fragmented separatist group operating in the Somali Region, were responsible for abuses. Members of the separatist Afar Revolutionary Democratic Union Front (ARDUF) claimed responsibility for a January attack on a group of foreign tourists in the Afar Region.


See more at:

USA state Departement


OPride live report on Oromo Week in  North America


(OPride) – Members of Oromo community in North America and guests from around the world will converge on Minnesota this week for soccer tournament, concerts, and community conventions.


Officially dubbed Oromo Week , the convention will start this afternoon with an opening game between Seattle’s Madda Walabu and Minnesota’s own T.T.L Stars.


The Oromo Sports Federation in North America’s (OSFNA) official opening ceremony will promptly begin at 7:30, according to OSFNA. Founded in 1995, one of OSFNA’s grand missions is to create opportunities for North Americans to learn more about Oromo culture and history.  read more


Social media outlet for following the event


Facebook

twitter

or on OSFNA websiteMembers of UOSG engaged in Introducing Oromia and the oromo people

 

German NGO pulls out of Ethiopia

Named after the German Nobel Prize winner for iterature, the Heinrich Böll Foundation is an NGO promoting democracy and human rights. It is leaving Ethiopia in protest against restrictions on its activities.


"The closure of the office in Ethiopia is a sign of protest by the foundation against the ongoing restrictions on civil rights and freedom of speech" said a statement released by the Heinrich Böll Foundation explaining why they had closed their office in the Ethiopian capital Addis Ababa. read more


Tagung "Willkommens- und Anerkennungskultur"

*To read the full Report of the Conference held at the Federal Office of Migration and Refugees in German please clik on the piture above


Wallisaa Addisuu Karrayyuu Dabalatee Oromoonni Heedduu Badii Tokkoon Malee Magaalaa Finfinnee Keessaa Hidhaman.

(Qeerroo.org) – Jiraattota magaalaa Finfinnee kanneen ta’an Oromooti jireenya nagaa jiraatanii fi sabboonummaa qaban humna ergamtoota Wayyaaneen adamfamaa akka jiranii fi hidhaa hin beekamnetti geeffamaa akka jiran gabaasi Qeerroo Finfinnee addeessa. Hanga ammaatti Oromooti maqaan isaanii argamee fi bakka amma jiraatanii irraa hidhaman keessaa gariin akka armaa gadiiti.

Read More


Appeal statement from members of Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

 

Since the end of 19th century Oromo and the majority of Ethiopian peoples have been victims of open and systematic genocide polices of successive Abyssinian ruling classes. Historical records have been indicating that the majority of peoples in Ethiopia have been living in environments characterized by unabated killings, repression, and oppressions orchestrated by successive tyrant and dictatorial regimes for more than a century. Groups or individuals who dare to raise the question of their identity are considered as the enemies of the empire and languish in the tyranny jail.  Read More


Oromia: A hero memorial was held for Jirenya Ragassa in different part of Wollega


March 23, 2012 (Qeerroo) – Student Jirenya Ragassa was one of the peaceful demonstrators who were convinced to speak out against injustice and to work for democracy and rule of law, in a country where unspeakable mess is going on by an organized gang and self appointed “Government of Ethiopia”.


It is a conviction of tyrants that crushing dissents is the only way to move forwards. They don’t have the courage to face the bitter truth and brave hearts of their own citizens. By so doing, they exacerbate the already complex and unbearable situation and push the matter further to the brink. By killing one, they will help the birth of thousands and millions of Jirenya, who are ready to fight to the end for the right and dignity of their people and their land.


That is exactly what is happening right at the hero memorial held for Jirenya in different part of Wollega. They have vowed to keep their promise to each other and to the soul of Jirenya, that his sacrifice will inspire their life and their struggle until they achieve their goal. Students and fellow Oromo’s in Haroo, Limmuu, Diggaa, Saasiggaa, Eebantuu, Kiiramuu, Dhukkee, Dongoroo, Amuruu, Jaartee and other places have held a candle light ceremony in his remembrance, chanting and vowing to keep the cause going.


Jirenya has lived an exemplary life and had paid the biggest sacrifice for the cause of his people. He preferred to die on his feet than to live on his knees, leaving the rest of the job behind for us.


Let’s move the barrier, let’s make the monster in 4 kilo and his brutality only a matter history. Let us act NOW!!!


–Qeerroo


State Department slams Ethiopia on human rights


(OPride) — The U.S. government on Friday commended activists, netizens, and journalists for their courage in advocating for universal human rights and expressed concern over the heightened crackdown on civil liberties, rebuking several countries for shrinking the space for journalists and activists.


In its 36th annual report of human rights practices around the world, the State Department criticized the increased suppression of freedoms of expression, assembly, association and religion. The report said governments continued to repress or attack the means by which individuals organize and “demand better performance from their rulers” by instituting new impending laws throughout 2012.  Read More


Guyyaan Gootota Oromoo  magalaa Munshin keessatti Sirna Hoo’aan kabajame olee


Tokkummaa Baratoota Oromo Biyyaa Jarmani dame Munshin /TBOM/ saganta kabajjaa Guyyaa Gootota Oromoo geggefachuuf miseensoota isaaf Oromoota nannoo magalaa Munshin afeera godhee akka saganteefateetti sagantaa isaa milkii gariidhaaan xumuratte jira.


Akkumma beekamu sagantan irra jaalan walsimana hirmatoota,eeba mangudoota, sirna ibsa /shamma/ yaadannoo gootota QBOfi waregamani, jaalewwan dargagoo ta qabsoo Oromoo keessatti qoda gudda qabanin, Ibsa seena qabeesumma guyyaa gootota Oromoo Obbo Kasim Alitiin; Gahe gootowwaan Oromo QBO keessatti Obbo Getachew Chamadattin; Walaloo mata dureen isaa “Oromiyyaa kiyaa” kan jedhamuu dhagefachuun; gahee gootowan Oromo QBO keessatti argamisisaniif haala QBO yeroo amma irra jiruuf gara fuula duratti kan jedhu obbo abba Milkitin ibsa kenname sirna caaaqafameera. Read more


ODF's first meeting draws large crowd


After  the activist group in the name of the oromo Oromo Dialogue Forum (ODF) has announced the formation of a new political organization   called Oromo Democratic Front (ODF) or Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) on March 28, 2013, Read  More


Wikileaks files on the Oromo movement under the leadership of Gen.Tadesse Biru & Col. Hailu Regassa


(the gulele post) Wikileaks, which has bee shaking the  global security, diplomatic  and economic establishments, by acquiring and publicly releasing highly secretive US cables, have recently seven files containing information that shows what US diplomatic and intelligence services knew about General Tasesse Birru’s   effort to launch armed struggle during this period. Read more


What’s Next for the Oromo People?General Tadesse Birruu’s son, Kasa Tadesse, passes awayEthiopia: Academic Institutions Are Meant to Teach; Not to Serve As Political Tools


OSA’s Appeal Letter to the UN Secretary General Ban Ki-moon about the Conflict in Eastern Oromia


 


Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.


Guyyaa 02.05.2014


Gara Oromoota hunda.


Lammii keenya nagaan haa gayuu.


Akka hundi keenya quba  qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.


Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti  beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.


Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan  jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.Tokkummaan humna!


Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf  haa dhaabanuu.


Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00


Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)