Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

Loss of Lives and Displacement Due to “Border Dispute” in Eastern Ethiopia

HRLHA Urgent Action

The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) would like to express its deep concern over the negligence of both the federal and regional governments in Ethiopia regarding the violence that has been going on for about six months against the Oromos in Eastern Hararge Zone of Oromia Regional State. Read More 

ODF's first meeting draws large crowd


After  the activist group in the name of the oromo Oromo Dialogue Forum (ODF) has announced the formation of a new political organization   called Oromo Democratic Front (ODF) or Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) on March 28, 2013, the newly formed Oromo Democratic Front held its first public gathering in Saint Paul, Minnesota on march 30, 2013 for the first time according to reports. According to the same report this meeting has attracted unseen large crowd.


According to reports by Hegeree Media, many of the audience at the gathering in Minnesota lodged critical questions such as: Why launch ODF now? Great idea but how are you going to put your program into practice? Why should we trust you this time? Why the OLF flag? Can an empire be democratized? When did you begin to entertain this idea? Why did you not try to fix OLF? The same report has said most of the attendant have been satisfied by the answer given by the ODF/ADO leaders. The announcement circulated   by ODF/ADO in Afaan Oromo and in Englisch   is presented belowo


Labsa Kora Bu’ureessaa


Nuti, miseensonni Kora Bu’uressaa Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) sochii politikaa Oromoo haaraya dhugoomsuu keenya labsina. Sochiin haarayni kunis, kan haqa Oromoo fi saboota Itophiyaa maraaf falmu ta’a. Tarkaanfiin fudhanne kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonnaa haaraya saaqa. Kana qofa osoo hin taane, empayerummaa Itophiyaa hundeedhaan buqqisee sirna federalummaa demokraatawaadhaan bakka buusuu akeekkata. Read more


DECLARATION OF THE OROMO DEMOCRATIC FRONT (ODF)


We, members of the Founding Congress of the Oromo Democratic Front (ODF), announce the launching of a new Oromo political movement that advocates justice for the Oromo and all other nations in Ethiopia. The founding of ODF ushers in a new phase in the Oromo nationalist struggle with the objective of working for the transformation of the Ethiopian state into a truly democratic multinational federation equitably owned by all the nations. READ MORE


 

 


Magalaa Munshin-Germany, keessatti gaafa Amajjii 5 bara 2013 miseensoota dame TBOM ykn Tokkummaa Baratoota Oromo Munichin waree booda kabajjae olee. Ayyaanni guyaa Waraaana Bilisummaa Oromoo /WBO/ Jarmani – magaalaa Munshin keessatti sirna hoo’aan kabajamee ooluun seena yeroo dheera ta’uun isaa ni yaadatama.


Haata’uu malee jequmsa fi haala yeroo amma jiru keessatti miseensootin TBOM rakkina tokko malee fi jequmsa tokko malee gamtaadhaa guyyaa WBO kabajjani jiru.


Guyyaa WBO Amajjii 1, kana kabajamuun duratti Ayyana guyyaa kana mangudootiin ebba akka bannani afferamani sirni kabajji guyyaa kana shaman ykn dungoon eegaa ifee booda ebban banamerra.


Itti annisudhan faruun alaaba Oromoo farffame daqiqqa murasafi yaadannoo gootowwan qabso bilisummaa Oromoo irraati lubuu isaan gummataniif yaadannoon godhame jira.


Akkasumas seena qabeesumama guyyaa kana warranna WBO keessatti jaalen qoda gudda fi dirqamma baha turan jaal/Kasim Ali seenaa Ayyaana Amajjii 1 ykn guyya WBO ilaalchisanii ibsa kenneen keessatti guyyaan kun guyyaa yaadannoo humni kaayyoo fi cichoomina qabu rakkoon injifatamee faca’uu akka hindandeenye itti dhugoomse ta’uu hubachiisan jiru:


Kana malees guyyaa seena qabeesa kana ayyaneefachuuf miseensoota TBOM fi koree qindeesitu Ayyana kanaattif galaata onee irra madee dhiyessudhaan ibsa godhani jiru.


Akkasumas guyyaan WBO Amajjii 1, ayyaana tokko kan maqaa isaan sadarkaa dhaabaatti bara baraan ayyaaneeffatu akka qabaatu kan murtaa’e Amajjii 1, 1980 ta’uu kan yaadachiise, guyyaan kunis erga gaafasii kaasee, dhaaba keessatti kabajamaa akkuma har’a gahe fuuldurattis kabajamuun isaa kan itti fufu ta’uu ibsan jiru.


Miseensoti n TBOM ayyaana guyyaa WBO kana irratti hirmaatanis gaafif yaada gabaasaa kennaniin, Amajjii ayyaaneffatan haala WBOn keessa dabre, amma immoo qabsoo hadhawaa diinaa wajjin godhamaa jiru akka wal yaadachisan addeessaniiru.


Itti anisse qabsawwan ni kufa, qabsoon itti fuffa yaada jedhu irratti walgaluun hanaga sabi Oromo abba biyyummaa isaa dhugefatutti akka boodatti hindeebine mirkessana.


Guyyaan WBO yeroo ayyaaneffannu WBO jabeessuuf akkuma baratame waan dandeenyu maraan akka birmannu waadaan galaniru.Yeroo amma kana sochii ummatin motummaa TPLF irratti geggesu ciina akka dhabatanu murteewwerra.


Gadan Gadaa Bilsummatti!

Injifannoon Ummata Oromoof!

Amajjii 1, Guyyaa WBO ti! Haa lalisuu!


Amajjii 5, bara 2013

Munich-Germany


Walgahii Waltajjii Marii Oromoo Frankfurt, Germany itti geggeefame


Mariin Oromoota biyya Jarmanii fi ollaa ishee keessa jiraatan gidduutti qindoomina Waltajjii Marii Oromoon biyya Jarmanii magaalaa Frankfurt keessatti gaafa 10.11.2012 geggeefame milkiin xumurame. Mariin kun walgahiilee kanaan dura deemaa turan mara irraa kan adda isa taasisu baayyina hirmaatotaa fi hirmaannaa ho`aa isaan agarsiisaniidha. Marii kana kan haasaan banan I/ HD ABO duraanii kan ta’an J/Leencoo Lataa ogaa tahan Dargaggoo Oromo obbo Garasuu Tufaa fi Obbo Daawey Ibrahim warra marii kana irratti barumsa kennan keessatti argamu. Hirmaatoti marii kanaa J/Leencoo Lataa fi jaallan biroo barumsa kennuuf dhihaatan Jaalalaa fi kabaja guddaan harka walitti rukutuun erga simatanii booda marichis mata dureelee :- Deemsa a Qabsoo Bilisuummaa Oromoo haga amaatti keessa darbe, amma keessa jiruu fi egeree isaa; Haala siyaasa Impaayera Itophiyaa yeroo ammaa; Haaromsa aadaa qabsoo bilisummaa Ormoo haga ammaati ture xiinxaluu ka jedhu turan. Calqaba irratti maricha banuun J/ leencoo Lataa mata duree deemsa QBO fi mul`ata toftaa qabsoo haaraa jedhu jalatti QBO eessaa kaheeeessa akka gehee jiru erga ibsanii booda mirga hiree murteeffannaa ummata Oromoo fi saboota biroo Impaayera Itophiyaa keessatti argaman dhugoomsuufNQBO bakka amma itti hadoodee jiru kana irraa haarawee fuuldura tarkaanfachuu akka qabu ibsan. Kanaafis sabni Oromoo mirgoolee haga ammaatti wareegama guddaan galmeefate kana jabeessuun akka qubsuma, qabeenyaa fi baayyina isaatti mirga hiree murteeffannaa isa hafe dhugoomsuufis tahe jijjiirama haaraa fi nagaa waaraa fiduuf murteessaa tahuu isaa jala muranii jiru. J/Leencoon maalummaa bulchitoota Impaayera Itophiyaa duraaniis taahe ka amma jiru qeeqanii biyyattii keessatti jijjiirama maqaa malee jijjiiramni hundeehaga ammaati waan hinjirreef ammayyuu mirgi ambummaa (citizenship rights) akka walqixatti hinkabajamin fakkii kennuun addeessan.Xumura irrattis qabxiillee torba ka ilaalcha siyaasa haarayaa kana kabiroo irraa adda baasu erga tarreesanii booda hirmaatoti marii kana akka irratti marihatanii qeeqa ijaaraas tahe waan kanarra fooyawaa yoo jiraate akka dhiheesan jechuun haasaa isaanii gudunfan. Itti aansuun obbo Daawey Ibrahim s karaa gama isaanii haala amma Itophiyaa keessa jiru yeroo ibsan waan mootummaan TPLF bifa gara garaan ummata Oromoo irratti dalagaa jirtu tarreesanii gochaan ishee kunis ka sanyii Oromoo balleesuuf xiyyaafate jedhanii jiru.


Obbo Garasuu Tufaas haaromsa aadaa QBO haga ammaatti ture fakeenya gara garaa kennuun erga ibsanii booda aadaan qabsoo kun guddinaa fi jijjiirama adunyaa duukaa haaromuu ykns Transformed tahuu akka qabu addeesanii jiru. Kanaafis qabsaawonni Oromoo laphee qulqulluu fi sammuu banaan akka bifa qabsichi itti deemaa turee fi jiru ilaalan yaada dhiheessanii jiru. Hirmaattotni walgahichaas gaaffilee qaban mara erga dhiheessanii fi yaada qaban yeroo fudhatanii dhifatan booda maree bal’aan ta’uun wal gahichi akeeka yaamameef guutuun milkiin xumurame.


Kora 37ffaa Tokkummaa Baratoota Oromoo Biyya Jarmanii (TBOJ) Geggeefame


Korri TBOJ waggaa wagaatti kan adeemsifamu inni 37ffaan magaalaa Münchenitti guyaa 08.09.2012 waaree booda sa’a 14:00 irraa eegalee hanga sa’a 18:00tti haala gaarii dhaa fi ho’aa ta’een gegeeffameera. Korri kun eebba bakka bu’oota damee amantii Kiristaanaa, Islaamaa fi Waaqefataan erga banamee booda yeroo itti fufu, waltajjii gegeessuudhaan kan qooda fudhate Jaal Qasim Ali, haala korichaa ilaalchisuun ibsa kan kenne akkasumas gabaasa waggaa kan dhiyeesse Jaal Mekonen Gurmeessa yeroo ta’an Jaal Mulugeta Giragn mata-duree, ‘Guddina Siyaasa tokkoo keessatti Ga’een Uumataa maal?’ jedhu irratti barumsa ball’aa gad fageenyaan hubannaa namaaf kennu kennaniiru. Kora kana irratti miseensoon harka sadii keessaa harki lamaa ol argamuun yeroo qooda fudhatan gaafii fi deebiin gegeefamuudhaan hubachiisi ball’aan godhameera. Itti dabaluudhaanis korri kun koree TBOJ kan waggaa itti aanuuf hojii gegeessan filatee sagantaan guyichaa sirnaan xumuramee ooluu isaa isin hubachiisaa.


Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.


Guyyaa 02.05.2014


Gara Oromoota hunda.


Lammii keenya nagaan haa gayuu.


Akka hundi keenya quba  qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.


Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti  beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.


Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan  jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.Tokkummaan humna!


Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf  haa dhaabanuu.


Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00


Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)