Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

Gabaasa Seminaara fi Qophii Aadaa Oromoo Magaala Nürnberg

Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

 

 

 

TBOJ magaalaa Nürnberg, Jarmaniitti guyaa gaafa 27.07.2013 seminaara fi qophii agarsiisa aadaa bakka Adam-Kleinstraße 6 jedhamutti sirna ho’aadhaa fi gammachiisaadhaan sa’a 13:00-18:00 geggeesse. Isa boodas sagantaan bashannanaa itti fufe.

 

Seminaarchi haala gurguddaa lama irratti kan xiyeefate yemmuu ta’u, kunis:

 

1. haala dhiittaa mirga namummaa mootummaan TPLF-Wayaanee caalmaatti uumata Oromoo irratti raawachaa jiru, saaxila baasu fi

2. aadaa fi seenaa Oromoo keessumoota qaama garaa garaa irraa afeeramanitti beeksissu dha.

 

Namootni irratti Afferamanis miseensota hawaasa Oromoo Biyyaa Jarmanii keessa jiraatan, miseensotaa fi deggartoota qabsoo bilisumaa Oromoo hunda, Jaarmoole siyaasaa Oromoo (ABO-SG, ABO-J fi ADO), Waajjira Federaala Biyyaa Jarmanii (BAMF), Jaarmoole siyaasa Biyyaa Jarmani, abukaattota mirga namaa, Waajjira Bulchiinsa Magaala Nürnberg fi Erlangen, Oromtittii Frankfurt, fi qaamota mirga dhala namaa irratti hojjetanii dha. Qaamotiin miseensa TBOJ fi deggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo ta’anii alatti akka irratti argamaniif affeeru dhaan seminara kana sagantaa addaa fi baayee kan xiyeefannoo guddaan qophaa’ee ta’uu isaa mulli’se.

 

Duraan dursa barreessaa TBOJ kan ta'an obbo Fallaqaa keessumoota simatanii toora sagantaa guyyaa sanaa ibsan. Itti aansuudhaan dura ta'aa TBOJ kan ta'an obbo Makonon Gurmessa hirmaatota nagaa gaafachuudhaan maangudootni eebbaan akka bananiif namota lama, obbo Kenesa Yadeta fi obbo Kadir Sera Jatane gara fuulduraatti afeeruudhaan seminaarri kun eebba mangudootni kun wal duraa boodan godhaniin baname. Akkasumas daqiiqaa muraasaaf gootota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraati bakkaa fi yeroo garaagraatti wareegaman akka yaadatan taasifameera.

 

Qophii Aadaa ilaalchisee dubartoonni fi dhiironni uffata aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hundumaa uffachuudhaan hirmaatota seminaara guyaa kanaa bo'arsaniiru. Kuins sirba Hacaaluu Hundesaa keessaa issa “Tokkumaa, tokkummaa...” jedhu hirmaatota hundumaa waliin hundumtu harka walqabatanii weediisuudhaan ergaa guddaa tokkumaa Oromoof barbaachisu dabarsan. Akkasumas nyaati qophaa’ee, bunas Jabanaatti danfisuudhaan namootni akka nyaatani dhugan gochuudhaan aadaa miidhagaa Oromoon wal afeeruu irratti qabuu mulli'fameera.

 

Itti aansuudhaan mata duree seminaara kanaa ilaalchisee namoota garaa garaatiin waraqaa fi yaadi ball’inaan dhi’aateera.

 

1. Jalqaba irratti obbo Makonon irraa rakkoo mootumaan wayaane yeroo ammaa uumata Oromoo irraan ga'aa jiru ball'inaa ibsan. Kunis biya Itiyoophiyaa keessatti Oromoota hedduun, hidhaadhaan, reebichaan, ajjeechaadhaan, beelaan, dhukkubaan, qote-bultoonni xaa'oo dhabuudhaan, dargaggoonni manneetii barumsaa keessatti miidhaa gurguddaan irra ga'uun, qee'ee ofii irraa buqqa'uu, biya gad dhiisanii baqachuu fi kan kana fakaataniin miidhamaa akka jiran ibsan. Biyya itti baqatan keessattis, miidhaa suukanneessaa, kan akka ajjeechaa, humnaan gudeedamuu, beelaa fi dheebuun karaa irratti du'uu irra ga'aa jira. Malaamaltumaan dagaaguu isaa, maqaa misoomaan mootumaan uumata saamaa jiraachuu isaas ibsan. Biya keessattis ta'e biya alaatti Nafxanyoonni aadaa fi afaan oromoo akka dadhabuu gochuuf yaalii gurguddaa gochaa akka jiran, namoota boriif ilmaan Oromoof bu’aa guddaa buusu jedhamanii abdatamanis karaatti hambisuuf yaalii akka godhan dubbatan. Walumaa gala Habashootni biya Itiyoophiyaa, isaa aadaa, amantii fi afaan warra Amaaraan bulu qabaachuu waan barbaadaniif amantii, aadaa fi afaan Oromoo irratti karaa danda’an lola akka banuuf boodeetti deebi’aa hin jire yaadachiisan. Tokkumaa Oromoo akka jaarmiyaattis ta’e akka hawaasaatti diiguuf hojjetu. Kanaaf miidhaan kun hundi oromoo hundumatti dhaga'amuu, oromoon hundi bakka jiru hundumaatii diina isaa irratti dammaquu, akka qabus dabalanii yaadachiisan. Oromoon hundi wal caccabsuu, wal diiguu, wal irratti ka'uu dhiisee tokkumaadhaan humna walii ta'ee akka ka'uu qabu hubachiisan.

 

Kanatti dabaluudhaan obbo Fallaqaa barreessaa TBOJ kan ta’an waa'ee “I am Oromo first” jecha obbo Jawar Mohamad jedhee Al Jazeera irratti dubbannaan nafxanyoota aarsee irratti yaada qajeelfamaa kennaniru. Innis nuti kan jechuu qabnu ifaatti “Nuti Oromoodha” kan jedhu ta'uu qaba malee “dursa (first)” jechi jedhu isa booda “next what?” gaaffii jedhu uuma waan ta’eef nuti jalqabaa hanga dhumaatti Oromoo dha jedhanii hubachiisan.

 

2. Itti aansuudhaan miseensa TBOJ keessaa namoonni lama obbo Firealem Wasane fi obbo Baahailuu Mengistu Wal duraa boodaan waraqaa dhi’eessan. Obbo Firealem mata duree, “Academic Freedom in Ethiopia” jedhu irratti yeroo dhi’eessu maneetiin barumsaa sadarkaa gadiitii hanga universiitiitti harka mootummaa wayyaanee jala waan jiraniif walabumaan barnootaa (academic freedom) biya Itiyoophiyaa hin jiru jedhaniiru. Barattootan miseensa motummaa wayyaanee hin taanerras manneetii barumsaa sadarkaa hundumaatti hidhaan, ajjeechaan, barumsarraa ar'atamuun irra ga'aa akka jiru, universiitii baayyeen banamanii yoo jiraatanuu qulqullinni barumsaa akka hin jirre, barsiisonni fi meeshaleen barumsaa ga'aan akka hin jirre ibsan. Kanaaf warra afaan hin qabnef afaan ta'uudhaan baratoota biyyicha keessatti rakkachaa jiran bakka buunee dubachuu qabna jechuudhaan ergaa dabarsan.

 

Obbo Baahailuunis mata duree “Adeemsa Qabsoo Uumata Oromoo” jedhu irratti yeroo dhi’eessan, mootummaan tokko fedhii fi hirmaannaa uumataa of keessaa hin qabu taanaan uumatichi mirga hin qabu jechuudha jedhanii ibsan. Qabsoon Oromoof godhamaa jiru hundi bu'aa hedduu argamsiisu iyyu amma iyyuu galma hin ga'in waan jiruuf uumtni Oromoo tokko ta'uun ga'ee irraa barbaadamu ba'uudhaan qabsoo finiinsuu qaba kan jedhu ergaa dabarsaniiru.

 

3. Kanatti aansuudhaanis namoonni sadii yaada kennaniiru. Obbo Gammadaa Nure miseensa KHG TBOJ kan ta'an duula saba oromoo irratti karaa garaa garaa geggeefamu dura dhaabachuuf, namni hundi ofii ofiif, uumata isaaf waan gochuu qabuu of ilaaluu, waliigaltee qabaachuu qaba jedhan.

-Obbo Harun Kalil Bati qabsaa'aa hidhannoo ABO kan turan, lola nafxanyootaa dura dhaabachuudhaaf Oromoon hundumtuu maalummaa, Oromummaa fi Saboontummaa qabaachuu qabna jedhan.

-Obbo Umar Abdusalam Tilmo qabsaa'aa hidhannoo ABO kan turan qabsoon Oromoo ciminaan itti fufuuf wal kabajuu fi wal dhaga'uun hoggantoota siyaasaa keessattis ta'e Umata Oromoo hunda keessatti hojiidhaan mullachuu qaba jedhan. Dalagaan uumata miidhu dhaabbatee tokkumaadhaan qabsoo itti fufuu qabna jedhanii yaadachiisan.

 

4. Sagantaa boqonnaa laaqanaa boodaa video gabaabaa “Sooressi Eenyu” jedhu fi aadaan sirba Oromoo gabaabatti erga dhi’aate booda keessumoonni afeeraman yaada kennanii waraqaan inni xumuraa dhi’aate. Video gabaabaa kana obbo Fallaqaa fi obbo Fu’ad Aman Adam waliin ta’anii yeroo qopheessan ergaan isaas “Oromoon qabeenyaa garaa garaan sooressa yoo ta’e iyyuu mirga, bilisumaa, aangoo siyaasaa dhabuu isaatiin hiyeessa kan jedhuudha.”

 

Namoota qaama garaa garaa irraa afeeram keessa jalqaba irratti bakka bu'aan ADO, obbo Abdi Abbaajabal sagantaaleen seminaarichaa baayee gaarii ta'uu isaa erga dubbatani booda tooftaan siyaasa ADO maal akka ta'e hirmaatotaaf ibsan. Innis attamitti Oromoon biyicha keessatti aangoo siyaasaa fudhatee abbaa biyaa ta'uudhaan sabaa fi sab-lammootii biyicha keessa jiraatan hundaa waliin jiraachuu akka qabu irratti kan xiyeefate ta'uu isaa dubbatan. Itti dabalaniis holola hin taane walirratti oofuun hafee kaayoo siyaasa ADO keessatti hirmaannaa akka qabaataniif namoota hundaaf waamicha dabarsan.

 

Itti aansee bakka buutuun Bulchiinsa Magaala Erlangen, Dr. Herzenberger affeeraa isaanii godhameef gammachuu qaban ibsuudhaan, uummanni Oromo biyya kana keessa jiraatu aadaa isaa kana utuu hin dagatin akka itti cimsuu qabu, akkasumas dhimmoota garaa garaa irratti hirmaannaan dubartootaa jabaachuu akka qabu yaadachiisan.

 

5. Obbo Baqqalaa Tafarraa mata duree “Mirga dhala namaa biyya Itiyoophiyaa keessa jiru” jedhu irraatti waraqaa balli’aa dhi’eessan. Mootumaa dhufee darbu hundumaa keessatti biyattii sana keessatti mirgi dhala namaa kan dhiitamu akka ta'e ibsan. Bara 1991 yeroo paartiin TPLF biyicha olaantummaan bulchuu eegalee kaasee immoo caalaa mirgi namaa dhiitamaa akka jiru, namootni siyaasa mootumichaa hin deggerre, miseensa kan hin ta'in sababii dhara ta'e itti funaanuun mana hidhaatti akka guuran, kaan akka ajjeesaan, kaan qaama isaaniirra miidhama ciccimaa akka geessisan, barattoota manneetii barumsaa keessaa akka har'an, kaan akka hidhanii fi ajjeesan bifa qabatamaa ta'een suuraa namoota miidhamni kun qaqqabe agarsiisuun ibsanii jiran. Kunis mootummaan wayaanee seera biyichaa keessatti waa'ee mirga dhala namaa ilaalchisee kaa'amee kan jiru iyyuu cabsaa akka jiru dubbatan. Biyatti keessatti uumatni harki caalu baadiyaa kan jiraatuu fi qonna irratti bobba'ee kan jiru yoo ta'e iyyuu haalli qonnaa boodatti hafaa waan ta'eef rakkoon homishaa ga'aa dhabuu beela biyicha keessa jiruuf sababa jedhan. Yeroo filannoo irrattis paartii mootummaa aangoo irra jiru qofti teermii teermiin akka aangoo gad hin dhiifne gochuudhaaf bifa hundumaan irratti hojjetama. Fakeenyaaf filannoo 2010 geggeefame irratti EPRDF 99% tiin filameera ofiin jedhe. Mormii yeroo filannoo dhaabileen mormitootaa godhan irraa kan ka'us namoota baayeetu ajjeefama, kaan immoo hidhama, kaan immoo biyya gad dhiisee baqata jedhaniiru.Uumata irraa lafaa fi araddaa saamaa jira. Kanaaf gaaffiin uumataa yeroo hundumaa mootummaa diktaatera ta'e kana maaliif filanna isa jedhuu dha jedhanii hubannaa ball’aa kennan.

 

 

 

Dhuma irrattis ibsa ejjennoo baasudhaan walgahii milkiin xumurame.

Ibsa ejjennoo hirmaattoota Seminaara fi Qophii Aadaa Oromoo

Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii TBOJ

 

ANI OROMOO DHA!

 

Nuti miseensoota Tokkumaan Baratoota Oromoo biyya Jarmanii qubsumaan magaalaalee Jarmanii bakka adda addaa jiraanu, akkasumas miseensonnii fi deggertootni dhaabilee siyaasaa qabsoo blisummaa Oromoo guyyaa har`aa, 27.07.2013 magaalaa Nürnbergtti yeroo seminaara kana geggefannu gammachuu guddaatu nutti dhaga’ama. TBOJ ijaarsottan Oromoo biyya ambaatti sagalee Oromoo alagaa biratti dhageesisuuf of-ijaaran kanneen hangafaa keessa isa tokko waan taaneefi seminaara kanaan rakkoo siyaasa mootumaa wayaaneen uumata keenya irra ga’u, akkasumas aadaa sabni keenya qabu haga danda’ame saba orma ta’an biraan ga’un nu gammachiisa. Ammas haga Oromoon mirga humnaan sarbame mara deefatee abbaa biyyummaa mirkaneeffatutti ijaarsa keenyaa, TBOJn jabeessinee qabsoo karaa bifa kanaa fi haala adda addaan itti fufna jenna.

 

Akka walii galaatti cuunfaa seminaara kanaa irra dhaabachuudhaan TBOJ yaada armaan gaditti dhihaatan kana irraatti tuqaalee Ejjennoo baafateera.

1. Kanneen gurmuunis ta’e dhuunfaan afaan, safuu fi aadaa Oromoo balleessuuf hayyoota Oromoo irrattis tahe dhaabollee adda addaa mirga Oromoof falman irratti lola banan mara dura dhaabbanna, irraas akka deebi’an hubachiifna.

 

2. Yeroo Oromoon mirga isaa, isa mootumoota habashaatiin humnaan sarbame deebifachuuf qabsoo garaa garaa godhu, rakkoo siyaasaa qabus biyoota addunyaattti karaa danda’ame beeksifatu dura dhaabachuu kan barbaadan, sab-quunnamtii garaagaraatti gargaaramuun beektota fi oggantoota siyaasa Oromoo cabsuudhaaf lola karaa media kan geggeessan nafxanyoota nii balaalefanna.

 

3. Tokkummaan dhaabbolee ykn jaarmolee Siyaasaa Oromoo gidduutti, uumata Oromoo gidduuttis hojiin mul’atee hundumtuu wal kabajuu, wal dhaga’uu fi wal gorfachuun harka wal qabatee akka dhimma bilisummaa ummata Oromoof qabsoo finiinsu waamicha hundumaaf ni dabarsina.

 

4. Hawaasinni Oromoo biya keessas ta’e biya ambaas jiru ANI OROMOO DHA! ofiin jechuu utuu hin saalfatin ija jabinaan diina isaatti himuudhaan jaarmiyaa siyaasa bilisummaa Oromoo kammi iyyu utuu hin balaalefatin kan barbaade jala hiriiruudhaan mootummaa wayaannee irrattis ta’e nafxanyootta warra bittaa Amaaraa nutti deebisuu barbaadan irratti akka qabsaa’u yaadachiifna.

 

5. Oromoonni biya ambaa jiraatan carraa argametti maa’ii ba’uudhaan, carraas argamsiisuuf haala mijeessuudhaan, kara itti dhiibbaa siyaasaa uumata Oromoo irra jaarraa tokkoo olii kaasee hanga har’aatti jiru akkasumas aadaa miidhagoo Oromoon qabu addunyaatti beeksisuuf carraaqii akka godhan hunduma yaadachifna.

 

Oromiyaan ni bilisoomti!

 

27.07.2013

www.tboj.de

khg@tboj.de

 

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

Ethiopia is a federal republic. On August 20, Prime Minister Meles Zenawi died. The ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) elected then deputy prime minister Hailemariam Desalegn to take Meles’s place as chairman of the party. The EPRDF subsequently nominated him for the post of prime minister. On September 21, parliament elected Hailemariam as prime minister. In national parliamentary elections in 2010, the EPRDF and affiliated parties won 545 of 547 seats to remain in power for a fourth consecutive five-year term. Although the relatively few international officials allowed to observe the elections concluded technical aspects of the vote were handled competently, some also noted that an environment conducive to free and fair elections was not in place prior to the election.

 

Security forces generally reported to civilian authorities; however, there were instances in which special police and local militias acted independently of civilian control. The most significant human rights problems included restrictions on freedom of expression and association through politically motivated trials and convictions of opposition political figures, activists, journalists, and bloggers, as well as increased restrictions on print media. In July security forces used force against and arrested Muslims who protested against alleged government interference in religious affairs. The government continued restrictions on civil society and non governmental organization (NGO) activities imposed by the Charities and Societies Proclamation (CSO).

 

Other human rights problems included arbitrary killings; allegations of torture, beating, abuse, and mistreatment of detainees by security forces; reports of harsh and at times life-threatening prison conditions; arbitrary arrest and detention; detention without charge and lengthy pretrial detention; a weak, overburdened judiciary subject to political influence; infringement on citizens’ privacy rights, including illegal searches; allegations of abuses in the implementation of the government’s “villagization” program; restrictions on academic freedom; restrictions on freedom of assembly, association, and movement; alleged interference in religious affairs; limits on citizens’ ability to change their government; police, administrative, and judicial corruption; violence and societal discrimination against women and abuse of children; female genital mutilation/cutting (FGM/C); exploitation of children for economic and sexual purposes; trafficking in persons; societal discrimination against persons with disabilities; clashes between ethnic minorities; discrimination against persons based on their sexual orientation and against persons with HIV/AIDS; limits on worker rights; forced labor; and child labor, including forced child labor.

 

Impunity was a problem. The government, with some reported exceptions, generally did not take steps to prosecute or otherwise punish officials who committed abuses other than corruption. Factions of the Ogaden National Liberation Front (ONLF), an ethnically based, violent, and fragmented separatist group operating in the Somali Region, were responsible for abuses. Members of the separatist Afar Revolutionary Democratic Union Front (ARDUF) claimed responsibility for a January attack on a group of foreign tourists in the Afar Region.

 

See more at:

USA state Departement

 

(OPride) – Members of Oromo community in North America and guests from around the world will converge on Minnesota this week for soccer tournament, concerts, and community conventions.

 

Officially dubbed Oromo Week , the convention will start this afternoon with an opening game between Seattle’s Madda Walabu and Minnesota’s own T.T.L Stars.

 

The Oromo Sports Federation in North America’s (OSFNA) official opening ceremony will promptly begin at 7:30, according to OSFNA. Founded in 1995, one of OSFNA’s grand missions is to create opportunities for North Americans to learn more about Oromo culture and history. read more

 

Social media outlet for following the event

 

Facebook

twitter

or on OSFNA website

 

 

Named after the German Nobel Prize winner for iterature, the Heinrich Böll Foundation is an NGO promoting democracy and human rights. It is leaving Ethiopia in protest against restrictions on its activities.

 

"The closure of the office in Ethiopia is a sign of protest by the foundation against the ongoing restrictions on civil rights and freedom of speech" said a statement released by the Heinrich Böll Foundation explaining why they had closed their office in the Ethiopian capital Addis Ababa. read more

*To read the full Report of the Conference held at the Federal Office of Migration and Refugees in German please clik on the piture above

 

(Qeerroo.org) – Jiraattota magaalaa Finfinnee kanneen ta’an Oromooti jireenya nagaa jiraatanii fi sabboonummaa qaban humna ergamtoota Wayyaaneen adamfamaa akka jiranii fi hidhaa hin beekamnetti geeffamaa akka jiran gabaasi Qeerroo Finfinnee addeessa. Hanga ammaatti Oromooti maqaan isaanii argamee fi bakka amma jiraatanii irraa hidhaman keessaa gariin akka armaa gadiiti.

Read More

Since the end of 19th century Oromo and the majority of Ethiopian peoples have been victims of open and systematic genocide polices of successive Abyssinian ruling classes. Historical records have been indicating that the majority of peoples in Ethiopia have been living in environments characterized by unabated killings, repression, and oppressions orchestrated by successive tyrant and dictatorial regimes for more than a century. Groups or individuals who dare to raise the question of their identity are considered as the enemies of the empire and languish in the tyranny jail. Read More

 

 

March 23, 2012 (Qeerroo) – Student Jirenya Ragassa was one of the peaceful demonstrators who were convinced to speak out against injustice and to work for democracy and rule of law, in a country where unspeakable mess is going on by an organized gang and self appointed “Government of Ethiopia”.

 

It is a conviction of tyrants that crushing dissents is the only way to move forwards. They don’t have the courage to face the bitter truth and brave hearts of their own citizens. By so doing, they exacerbate the already complex and unbearable situation and push the matter further to the brink. By killing one, they will help the birth of thousands and millions of Jirenya, who are ready to fight to the end for the right and dignity of their people and their land.

 

That is exactly what is happening right at the hero memorial held for Jirenya in different part of Wollega. They have vowed to keep their promise to each other and to the soul of Jirenya, that his sacrifice will inspire their life and their struggle until they achieve their goal. Students and fellow Oromo’s in Haroo, Limmuu, Diggaa, Saasiggaa, Eebantuu, Kiiramuu, Dhukkee, Dongoroo, Amuruu, Jaartee and other places have held a candle light ceremony in his remembrance, chanting and vowing to keep the cause going.

 

Jirenya has lived an exemplary life and had paid the biggest sacrifice for the cause of his people. He preferred to die on his feet than to live on his knees, leaving the rest of the job behind for us.

 

Let’s move the barrier, let’s make the monster in 4 kilo and his brutality only a matter history. Let us act NOW!!!

 

–Qeerroo

 

(OPride) — The U.S. government on Friday commended activists, netizens, and journalists for their courage in advocating for universal human rights and expressed concern over the heightened crackdown on civil liberties, rebuking several countries for shrinking the space for journalists and activists.

 

In its 36th annual report of human rights practices around the world, the State Department criticized the increased suppression of freedoms of expression, assembly, association and religion. The report said governments continued to repress or attack the means by which individuals organize and “demand better performance from their rulers” by instituting new impending laws throughout 2012. Read More

 

Guyyaan Gootota Oromoo magalaa Munshin keessatti Sirna Hoo’aan kabajame olee

 

Tokkummaa Baratoota Oromo Biyyaa Jarmani dame Munshin /TBOM/ saganta kabajjaa Guyyaa Gootota Oromoo geggefachuuf miseensoota isaaf Oromoota nannoo magalaa Munshin afeera godhee akka saganteefateetti sagantaa isaa milkii gariidhaaan xumuratte jira.

 

Akkumma beekamu sagantan irra jaalan walsimana hirmatoota,eeba mangudoota, sirna ibsa /shamma/ yaadannoo gootota QBOfi waregamani, jaalewwan dargagoo ta qabsoo Oromoo keessatti qoda gudda qabanin, Ibsa seena qabeesumma guyyaa gootota Oromoo Obbo Kasim Alitiin; Gahe gootowwaan Oromo QBO keessatti Obbo Getachew Chamadattin; Walaloo mata dureen isaa “Oromiyyaa kiyaa” kan jedhamuu dhagefachuun; gahee gootowan Oromo QBO keessatti argamisisaniif haala QBO yeroo amma irra jiruuf gara fuula duratti kan jedhu obbo abba Milkitin ibsa kenname sirna caaaqafameera. Read more

 

After the activist group in the name of the oromo Oromo Dialogue Forum (ODF) has announced the formation of a new political organization called Oromo Democratic Front (ODF) or Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) on March 28, 2013, Read More

 

Wikileaks files on the Oromo movement under the leadership of Gen.Tadesse Biru & Col. Hailu Regassa

 

(the gulele post) Wikileaks, which has bee shaking the global security, diplomatic and economic establishments, by acquiring and publicly releasing highly secretive US cables, have recently seven files containing information that shows what US diplomatic and intelligence services knew about General Tasesse Birru’s effort to launch armed struggle during this period. Read more

 

What’s Next for the Oromo People?

 

 

General Tadesse Birruu’s son, Kasa Tadesse, passes away

 

 

Ethiopia: Academic Institutions Are Meant to Teach; Not to Serve As Political Tools

 

OSA’s Appeal Letter to the UN Secretary General Ban Ki-moon about the Conflict in Eastern Oromia

 

 

Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.

 

Guyyaa 02.05.2014

 

Gara Oromoota hunda.

 

Lammii keenya nagaan haa gayuu.

 

Akka hundi keenya quba qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.

 

Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.

 

Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.

 

 

Tokkummaan humna!

 

Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf haa dhaabanuu.

 

Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00

 

Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)