Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

Ibsa Ejjennoo Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii-TBOJ


21.07.2018


Tokkummaa Barattoota Ormoo Biyyaa Jarmanii- TBOJn ijaarsa siyaasaa yemmu ta‘u:-Maddii fi hundeen cunqursaa sirna gabroomfataa(koloneeffataa) kan Abashaa ta'usaa hubachuudhaan

-Gabroomfataa Itiyoopiyaa diduu, bilisummaa uummata Oromoo fi hawaasa Oromoo haaraa ijaaruuf

-Warraaqsi uummata Oromoo dagaagee akka fiixaan ba'u, utubuu fi keessatti qooda fudhachu barbaachisa waan ta’eef

-Uummatni keenya bilisummaa gonfachuuf qabsoo haadhaawaa kara hidhannoo fi karaa maraan adeemsisuun barbaachisaa akka ta'ee fi waldhaanson akkasiis dirqamaa fi mirga ilmaan oromoo ta'uu beekuudhaan:

-Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan Tasgabbii, Bilisummaa, Dimokraasii, mirga dhala namaa fi heeraaf seera kabajamuu, guddinaa fi


Mirga Hiree ofii ofiin Murteeffannaa Ummata Oromoo fi kan biroo bakkaan gahuuf qabsaa'anu waliinis hojjechuuf

hundeffame. Erga hundefame irraa kaasse qabsoo Adda billisummaa Oromoo(ABO) dhaan biyya Oromiyyaa kessatti geggeeffamu irratti qoda fudhacuudhaan, waggoota dheeraaf QBO kessatti dirqamasaa bahe jira bahuttis jira.


Ummatni Oromoo, Moottumoota Habashotaatin eerga gabroome irraa kaase, gabrummaa kana fudhachu didudhaan wareegama Lubbuu, dhiigaa fi Lafee Oromoota heedduu kan irratti kaffalame, qabsoo haadhooftuu gaggeessee jira. Ammas geggeessutti jira.

Bara Miniliik irraa kaase, haamma amaatti bittoota Empaayerichaa irraa waan ummata Oromoof foyya’ee hinjiru. Haata’u malee bu’aa qabsoo kana irraa argameen Ummatni Oromoo yeroo kamiyyu caalaa dammaqee fi ofbare, sabbonummaan ammas Abba Biyyumasaatiif qabsaa’uutti jira.

.

Waggoota 27 darban keessa gochoota suukannessaa kana hinjedhamne ajjeechaa, reebicha, saamiinsaa fi lafa ofi irraa buqqa’uun walirraa utu hin citiin haalkaniif guyyaa motummaa Abbaa Irree TPLF/ EPRDFin ummata Oromoorratti raawwatamaa ture.

Qabsoo fi Wareegama haadhaa’aa Qeerroo fi ummata Oromoodhaan geggeffameen, Motummaa Abbaa Irree kana angoorraa fonqolchuu fi ummata Oromoo bilisomsuuf gahame jira.


Haata’u malee bu’aan qabsoo kanaa Qaama hundeffama isaa irraa kaasee Farra QBO fi jala bultuu TPLF kan ture fi yakka ummata Oromoo irratti raawwachaa fi raawwachiisa turen buutamee, akka Oromiyaan bilisoomte fakkese of faarsutti jira.

Oromoon ammas giddugalessa, Kibba, Bahaa fi Dhiha Oromiyaatti ajjeffamaa fi Hiidhamaa jira. Motummaan Hiriiraafi kessummoota simachuuf, akkasumas do’iilee adda addaa fakkeessani hojjechuuf yeroo baayyee qabu kuni, sagalee ummata oromoo Haararge Cinaksanitti, Baaleefi Borana, akkasumas Wallagaatti haalkanif guyyaatti waraana Abdi Illey fi Poliisii Addaa Oromiyaan ajjeffamaa jiruuf gurraa kennu dide jira.


OPDOn yakka waggoota 27 darban TPLF wolin ta’uudhaan Ummata Oromoorratti erga raawwachaa turte booda, Qabsoo Qeerroo fi sababa rakkoo malaamaltummaa isaan lamaan gidduutti umameen akka fuulashe gara ummataa garagalchite fakkessite malee ammas kaayyoo durii akka geggeessaa jirtu, gochaale dhihoo kana Goodinaale Oromiyaa garaa garaa keessatti  rawwatamaa jirantu ragaa nu baha. (Cinaaksan, Abdi Illey, Borana, Baale, Dambi Dolloo) kkf.


Kanaaf OPDOn yoomu Ummata Oromoo bakka bu’uu hin dandeessu,Ummata Oromodhaanis hin filatamne.

Qabsaa’oota Oromoo hedduun kan wareegaman saba Oromoo bilisa baasanii, Abbaa Biyyummaa ofi mirkaneffachuuf malee, haabshoota waliin Aangoo walqoodani Itophiyummaa dagaagsuuf miti.Qabsaa’otni Oromoo Lakkoofsi isaani hin beekamne Lubbu isaani kan wareegan Empayeera Itophiyaa ijaaruf utu hin taane Sabboonumaan dagaage Ummatni Oromoo Enyumaa isaatin boone akka jiraatu.Wanti yeroo ammaa demaa jiru garu Namoota waggaa dheraaf qabsoo Oromoof jeedhani dararaman biyya keessaa fi biyya Alaa deemani dadhabsiisun Qabsoon Oromoo akka dadhabdu fi Sirni duuri akka deebi’u irratti dalagamaa jira.


Oromoon sabaaf sablammoota Oromiyaa kessatti argamanii fi Ollaa Oromoo ta’aan, wojjin haariiroo gaari, walitti dhufeenya kara nagaa fi dantaa wal qixxummaarratti kan hundaa’ee ni feedha. Qabsoo bilissummaa saanif gaggeessan ni deggara. 


Haanga hara’atti sabaaf  Sablamoonni biraa rakko tokko male Oromiyaa keessa jiraachaa jiru gara fulduraattis ni jiraatu.Haata’u male yeroo ammaa kana jeecha “Medemer” jeedhun sabaaf sablamoonni Itoophiyaa keessa jiran tokkumaa Itophiyaa ijaaru irratti akka yaadan godhamaa jira. Kun Ummata Oromoof Bu’aa inni fiidu tokko hin jiru.Oromoon Afaan,aadaa,Dudhaa fi Abbaa biyyumaan isaa kabajamee,lafa isaa irraa utu hin buqa’iin nagaan sabaaf sablamoota biraa waliin jiraachu feedha male akka kanaan duraa maqaa tokkumaatin cunqursame aadaa fi seenaa isaa awwaalu hin feedhu.


Kanaafu:

1.Qabsoo Qeerrootiin motummaa diigamuuf gahe lubbuu baraaruuf jeecha namoota seeraan ala waggoota dheeraaf hiidhamani fi dararamani kan turan hiikun galata kan qabu qabsoo Qeerrooti male kan Motummaa EPRDF miti.


2.Ajjeechaa, hidhaa fi saamicha qabeenya oromiyaa kessatti OPDO fi Liyyu Poliisiin raawwatama jiru hatattamaan haadhaabatu.


3.Namoota mana Hiidhaa kessatti dararamani bahaaniif beenya madaalawaa akka kaffalamuuf ni gaafanna.


4.Jaal Nadhii Gammadaa fi A/G Dabbasaa Guyyoo dabalatee, hoogantoota sababa QBOtiin motummaa wayyaaneettin bakka bu’een isaani dhabame fi hiidhaakessatti argaman hatattaman akka hiikaman


5.Empaayera Ithophiyaa jedhamtu kana keessatti yoomiyyu Oromoon Murtii haaqaa argate hinbeeku waan ta’eef, ittigaafatamtootni Mootummaa Wayyaane yakka Oromoorratti raawaatani fi gargaartootni isaani hatattaman to’annaa jala oolani mana Murtii Idilee Adunyaatti dhihaatani akka gaafataman.


6.Motummaan shoroorkessituudha jedhe of amane kuni, biyya bulchuu utu hinta’iin mana Seeraatti dhihaachu qaba.


7.Lubbu Oromoo amma Godinaale Oromiyaa Garaagaraa keessatti galaafatamaa jiruuf OPDO tu itti gaafatama


8.Ajjeechaa Sukkanessaa Dambidollo Keessatti Haadha Dahumsaaf Mana Yaalaa demaa jirtu irratti raawatame ni Balaallefanna.Shororkeesitootni goocha kana raawatan haattatamaan murteetti haa dhiyaatani.


9.Daangaan Oromiyaa haakabajamu


10.Sababi Saamicha lafaa fi Dadhabbi buulchinsa Mottumaa kanaatin Sabni Oromoo Dangaa fi Qe’ee isaa irraa Buqa’ee haattatamaan gara Qe’ee isaatti Haa deebi’uu.Sababi Buqa’insaan waan jalaa barbadaa’ee fi faayyidaa hanga yonaa lafa sanarraa aargachu malu yaadame haattatamaan Beenyaan haa kanfalamuuf.


11.Oromoon ajjeffamaa utu jiru,gaaffii fi akkeekni qabsoo Bilisummaa Oromoo  deebii utu hinargatin, akka biyyi Oromiyaa bilisoomteetti fakkessani Jaarmiyaale fi Aktivistootni Oromoo gara biyya Itophiyaa galuun, murte sardamaa dha jenna.

Haata’u malee fedhii keessan kabajaa, motummaa yakkamaa fi tortore uumurii dheereffachuuf tattaafatu kana gargaaru dhiistanii, ummata dammaqsuu, kakaasuu fi goocha sukannessaa motummaa kanaa saaxila baasurratti akka hojjetan waamicha keenya sini dabarsiina.


12.Kayyoo isa ganamaa kan Abbaa Biyyuummaa Oromoo Mirkanessu fi Qabsoo xumuraa geggeessuuf akka murannoo fi tokkummaan kaanu dhaamsa Oromoo hundaaf dabarsina.

Oromoon araada hinqabu, yo jiraatees Oromummaasaati!Yeroo jiraannuus yeroo dunuus Oromoodha nuyi!


Injifannoon ummata Oromoof!


Oromiyaan Ni Bilisoomti!


TBOJ/UOSG- Adolessaa, 21. 2018
____________________________________________________________________________________________________


Union of Oromo student in Europe-Germany (UOSG) is a students organization based in Germany. Founded in 1974 in Germany and has members throughout Germany, Europe and Ethiopia.


contact: info@tboj.de

tel: 0049 152138026024

 


Ethiopia, Country Reports on Human Rights Practices for 2012


EXECUTIVE SUMMARY


Ethiopia is a federal republic. On August 20, Prime Minister Meles Zenawi died. The ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) elected then deputy prime minister Hailemariam Desalegn to take Meles’s place as chairman of the party. The EPRDF subsequently nominated him for the post of prime minister. On September 21, parliament elected Hailemariam as prime minister. In national parliamentary elections in 2010, the EPRDF and affiliated parties won 545 of 547 seats to remain in power for a fourth consecutive five-year term. Although the relatively few international officials allowed to observe the elections concluded technical aspects of the vote were handled competently, some also noted that an environment conducive to free and fair elections was not in place prior to the election.


Security forces generally reported to civilian authorities; however, there were instances in which special police and local militias acted independently of civilian control. The most significant human rights problems included restrictions on freedom of expression and association through politically motivated trials and convictions of opposition political figures, activists, journalists, and bloggers, as well as increased restrictions on print media. In July security forces used force against and arrested Muslims who protested against alleged government interference in religious affairs. The government continued restrictions on civil society and non governmental organization (NGO) activities imposed by the Charities and Societies Proclamation (CSO).


Other human rights problems included arbitrary killings; allegations of torture, beating, abuse, and mistreatment of detainees by security forces; reports of harsh and at times life-threatening prison conditions; arbitrary arrest and detention; detention without charge and lengthy pretrial detention; a weak, overburdened judiciary subject to political influence; infringement on citizens’ privacy rights, including illegal searches; allegations of abuses in the implementation of the government’s “villagization” program; restrictions on academic freedom; restrictions on freedom of assembly, association, and movement; alleged interference in religious affairs; limits on citizens’ ability to change their government; police, administrative, and judicial corruption; violence and societal discrimination against women and abuse of children; female genital mutilation/cutting (FGM/C); exploitation of children for economic and sexual purposes; trafficking in persons; societal discrimination against persons with disabilities; clashes between ethnic minorities; discrimination against persons based on their sexual orientation and against persons with HIV/AIDS; limits on worker rights; forced labor; and child labor, including forced child labor.


Impunity was a problem. The government, with some reported exceptions, generally did not take steps to prosecute or otherwise punish officials who committed abuses other than corruption. Factions of the Ogaden National Liberation Front (ONLF), an ethnically based, violent, and fragmented separatist group operating in the Somali Region, were responsible for abuses. Members of the separatist Afar Revolutionary Democratic Union Front (ARDUF) claimed responsibility for a January attack on a group of foreign tourists in the Afar Region.


See more at:

USA state Departement


OPride live report on Oromo Week in  North America


(OPride) – Members of Oromo community in North America and guests from around the world will converge on Minnesota this week for soccer tournament, concerts, and community conventions.


Officially dubbed Oromo Week , the convention will start this afternoon with an opening game between Seattle’s Madda Walabu and Minnesota’s own T.T.L Stars.


The Oromo Sports Federation in North America’s (OSFNA) official opening ceremony will promptly begin at 7:30, according to OSFNA. Founded in 1995, one of OSFNA’s grand missions is to create opportunities for North Americans to learn more about Oromo culture and history.  read more


Social media outlet for following the event


Facebook

twitter

or on OSFNA websiteMembers of UOSG engaged in Introducing Oromia and the oromo people

 

German NGO pulls out of Ethiopia

Named after the German Nobel Prize winner for iterature, the Heinrich Böll Foundation is an NGO promoting democracy and human rights. It is leaving Ethiopia in protest against restrictions on its activities.


"The closure of the office in Ethiopia is a sign of protest by the foundation against the ongoing restrictions on civil rights and freedom of speech" said a statement released by the Heinrich Böll Foundation explaining why they had closed their office in the Ethiopian capital Addis Ababa. read more


Tagung "Willkommens- und Anerkennungskultur"

*To read the full Report of the Conference held at the Federal Office of Migration and Refugees in German please clik on the piture above


Wallisaa Addisuu Karrayyuu Dabalatee Oromoonni Heedduu Badii Tokkoon Malee Magaalaa Finfinnee Keessaa Hidhaman.

(Qeerroo.org) – Jiraattota magaalaa Finfinnee kanneen ta’an Oromooti jireenya nagaa jiraatanii fi sabboonummaa qaban humna ergamtoota Wayyaaneen adamfamaa akka jiranii fi hidhaa hin beekamnetti geeffamaa akka jiran gabaasi Qeerroo Finfinnee addeessa. Hanga ammaatti Oromooti maqaan isaanii argamee fi bakka amma jiraatanii irraa hidhaman keessaa gariin akka armaa gadiiti.

Read More


Appeal statement from members of Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

 

Since the end of 19th century Oromo and the majority of Ethiopian peoples have been victims of open and systematic genocide polices of successive Abyssinian ruling classes. Historical records have been indicating that the majority of peoples in Ethiopia have been living in environments characterized by unabated killings, repression, and oppressions orchestrated by successive tyrant and dictatorial regimes for more than a century. Groups or individuals who dare to raise the question of their identity are considered as the enemies of the empire and languish in the tyranny jail.  Read More


Oromia: A hero memorial was held for Jirenya Ragassa in different part of Wollega


March 23, 2012 (Qeerroo) – Student Jirenya Ragassa was one of the peaceful demonstrators who were convinced to speak out against injustice and to work for democracy and rule of law, in a country where unspeakable mess is going on by an organized gang and self appointed “Government of Ethiopia”.


It is a conviction of tyrants that crushing dissents is the only way to move forwards. They don’t have the courage to face the bitter truth and brave hearts of their own citizens. By so doing, they exacerbate the already complex and unbearable situation and push the matter further to the brink. By killing one, they will help the birth of thousands and millions of Jirenya, who are ready to fight to the end for the right and dignity of their people and their land.


That is exactly what is happening right at the hero memorial held for Jirenya in different part of Wollega. They have vowed to keep their promise to each other and to the soul of Jirenya, that his sacrifice will inspire their life and their struggle until they achieve their goal. Students and fellow Oromo’s in Haroo, Limmuu, Diggaa, Saasiggaa, Eebantuu, Kiiramuu, Dhukkee, Dongoroo, Amuruu, Jaartee and other places have held a candle light ceremony in his remembrance, chanting and vowing to keep the cause going.


Jirenya has lived an exemplary life and had paid the biggest sacrifice for the cause of his people. He preferred to die on his feet than to live on his knees, leaving the rest of the job behind for us.


Let’s move the barrier, let’s make the monster in 4 kilo and his brutality only a matter history. Let us act NOW!!!


–Qeerroo


State Department slams Ethiopia on human rights


(OPride) — The U.S. government on Friday commended activists, netizens, and journalists for their courage in advocating for universal human rights and expressed concern over the heightened crackdown on civil liberties, rebuking several countries for shrinking the space for journalists and activists.


In its 36th annual report of human rights practices around the world, the State Department criticized the increased suppression of freedoms of expression, assembly, association and religion. The report said governments continued to repress or attack the means by which individuals organize and “demand better performance from their rulers” by instituting new impending laws throughout 2012.  Read More


Guyyaan Gootota Oromoo  magalaa Munshin keessatti Sirna Hoo’aan kabajame olee


Tokkummaa Baratoota Oromo Biyyaa Jarmani dame Munshin /TBOM/ saganta kabajjaa Guyyaa Gootota Oromoo geggefachuuf miseensoota isaaf Oromoota nannoo magalaa Munshin afeera godhee akka saganteefateetti sagantaa isaa milkii gariidhaaan xumuratte jira.


Akkumma beekamu sagantan irra jaalan walsimana hirmatoota,eeba mangudoota, sirna ibsa /shamma/ yaadannoo gootota QBOfi waregamani, jaalewwan dargagoo ta qabsoo Oromoo keessatti qoda gudda qabanin, Ibsa seena qabeesumma guyyaa gootota Oromoo Obbo Kasim Alitiin; Gahe gootowwaan Oromo QBO keessatti Obbo Getachew Chamadattin; Walaloo mata dureen isaa “Oromiyyaa kiyaa” kan jedhamuu dhagefachuun; gahee gootowan Oromo QBO keessatti argamisisaniif haala QBO yeroo amma irra jiruuf gara fuula duratti kan jedhu obbo abba Milkitin ibsa kenname sirna caaaqafameera. Read more


ODF's first meeting draws large crowd


After  the activist group in the name of the oromo Oromo Dialogue Forum (ODF) has announced the formation of a new political organization   called Oromo Democratic Front (ODF) or Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) on March 28, 2013, Read  More


Wikileaks files on the Oromo movement under the leadership of Gen.Tadesse Biru & Col. Hailu Regassa


(the gulele post) Wikileaks, which has bee shaking the  global security, diplomatic  and economic establishments, by acquiring and publicly releasing highly secretive US cables, have recently seven files containing information that shows what US diplomatic and intelligence services knew about General Tasesse Birru’s   effort to launch armed struggle during this period. Read more


What’s Next for the Oromo People?General Tadesse Birruu’s son, Kasa Tadesse, passes awayEthiopia: Academic Institutions Are Meant to Teach; Not to Serve As Political Tools


OSA’s Appeal Letter to the UN Secretary General Ban Ki-moon about the Conflict in Eastern Oromia


 


Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.


Guyyaa 02.05.2014


Gara Oromoota hunda.


Lammii keenya nagaan haa gayuu.


Akka hundi keenya quba  qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.


Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti  beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.


Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan  jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.Tokkummaan humna!


Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf  haa dhaabanuu.


Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00


Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)