Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

It is the Responsibility of All Oromo Nationalist to Fulfill the Aims, Which Our Heroes and Heroines Died for!

 

We celebrate the Oromo martyrs day and the Oromo Liberation Army (OLA) day to remember and commemorate the fallen heroes and heroines and to renew our commitment to all aspects of struggles for the liberation of the Oromo people and nation. These two historical days are the days that  remind us to take courage in order to pay all the sacrifices required for the fulfillment of the farsighted objectives of our heroes and heroines.


Our heroes and heroines, such as Jarra Abba Gadaa, Mamo Mazamir, Elemo Qilxu, General Taddesse Birru, General Waaqoo Guutuu, Baro Tumsa, Rev. Gudina Tumsa, Sheykh Bakrii Saphalo, Magarsa Barii, Mulis Abba Gadaa,  Sisay Ibssa, Adam Jiloo and many other had sacrificed their live for a single main objective. This objective is the freedom and liberation of their people and land. The Oromo heroes and heroines had been struggling in unity for the achievement of this single and main objective.


 

We, the current Oromo generation, have to realize that fulfilling this agenda of our martyrs is our most important responsibility. The most important message and example that our martyrs had left for us is to work and struggle for the strengthening of the unity of the Oromo people. Based on this fact, the Oromos are reminded of implementing and strengthening unity either in the liberation movement camps or in different Oromo political parties or wherever they are. This “Unity”, which is extensively written by our authors, used as a theme by our singers and been discussed every where by our people, should be considered as our main responsibility. Moreover, we need to understand that strengthening the unity and fighting for the fulfillment of the objectives of our martyrs is the call for freedom, the voice of the majority, the dream and will of the Oromo people and the voice of our martyrs.


Even though our martyrs are not with us, we hear their voice  every day and this voice has a strong message to us today. This voice would say to us , “strengthen your effort and realize the aim we died for”. Moreover, it would say “we died for a single purpose, so don't let our aim on the air, if you do so you will be remembered in the wrong side of history”. Therefore, we need to understand our responsibility to realize and fulfill the aim our heroes and heroines died for.


Victory to the Oromo People!Kaayyoo Gootonni/Qabsaa’otni Wareegamaniif Galman Gahuun Ittigaafatama Saba Oromoo Hundaati!


Guyyaa wareegamtoota Oromoo fi guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajuun gootota wareegaman yaadachuu fi karaa hundumaan qabsoo bilisummaa uumata Oromootiif of kennuu keenya haaromsuuf. Guyyoonni kun lamaan fiixaan ba'umsa kaayoo ilaalcha dheera qabu gootonni keenya qabaatan sana bakkaan ga'uuf aarsaa kaffaluun nurra jiru hundaa kaffaluuf jabina akka argannu kan nu yaadachiisanii dha.

Gootonni keenya kan akka Jaal Jarra Abba Gadaa, Mamo Mazamir, Elemo Qilxu, Jeneral Taddesse Birru, Jeneral  Waaqoo Guutuu, Baro Tumsa, Luba Gudina Tumsa, Sheykh Bakrii Saphalo, Magarsa Barii, Mulis Abba Gadaa,  Sisay Ibssa, Adam Jiloo fi knf kaayyoo tokkoof jedhanii jireenya isaanii aarsaa godhan. Kaayoon kunis walabummaa fi bilisumaa uumata fi biyya isaaniitii. Gootonni kun kaayoo tokkichaa fi guddaa kana galmaan ga'achuuf tokkummaa dhaan waliin qabsoo gochaa turan.


Nuti, dhaloonni Oromoo har'aa, ajandaa/bu'ura wareegamtoota keenyaa kana hubachuu fi fiixaan baasuun ittigaafatama keenya isa baayee barbaachisaa dha. Ergaa fi fakeenyi baayee barbaachisoon wareegamtootni keenya lafa nuu kaa'anii darban tokkummaa uumata Oromoo cimsuu dhaaf hojechuu fi qabsoo gochuu dha. Haqa kana irratti hundaa'uu dhaan, Oromoonni hundinuu, tokkummaa mooraa qabsoo keessattiis ta'e dhaabilee siyaasa Oromoo hundumaa keessatti yookaanis bakka jiran hundumaatti hojii irra oolchuu fi cimsuu yaadachhifamu. “Tokkummaan”, barreesitoota keenyaan waa'een isaa ballinaan barreefame, weelliftootaan akka mata dureetti fayadame fi iddoo hundaatti namoota keenyaan kan irratti mari'atame, akka itti gaafatama keenya isa guddaatti fudhatamuu qaba. Kana irrattis, tokkumaa cimsuu fi fiixaan ba'umsa kaayoo wareegamtoota keenyaaf qabsaa'uu hubachuun, waamicha bilisummaa, sagalee uumata hedduu, abjuu fi fedha uumata oromoo fi sagalee wareegamtootaati.


Wareegamtooti keenya harr'a yoo nu waliin hin jiran ta'e iyyuu, sagalee isaanii guyaa hundaa nii dhageenya. Sagaleen kunis harr'a nuuf ergaa jabaa qaba. Sagaleen kun, “Carraaqa keessan jabeessaa, kaayoo nuti duuneefis huba dha” kan jedhu ta'a.  Kana irrattis, “Nuti kaayoo leexaa dhaaf duune, kanaaf kaayoo keenya kana qileensa irratti hin hambisinaa, yoo kana gootan seena keessatti kallattii seenaa doggogoraatiin yaadatamtu” kan jedhu ta'a. Kanaaf, itti gaafatama keenya hubachuu qabna kaayoo gootonni keenya du'aniif hubachuu fi fiixaan baasuuf.


Injiffannoon ummata oromotif!

Qopheesitoota Biiftuu Bilisaa
Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.


Guyyaa 02.05.2014


Gara Oromoota hunda.


Lammii keenya nagaan haa gayuu.


Akka hundi keenya quba  qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.


Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti  beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.


Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan  jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.Tokkummaan humna!


Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf  haa dhaabanuu.


Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00


Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)