Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

Info Veranstaltung der Oromo in Deutschland

QOPHII WALBARSIISA SEENAA FI AADAA OROMOO AKKASUMAS RAKKOO SIYAASAA UMMATA OROMOO FI MARII MIRGA KLOUGALTUMMAA BAQATTOOTA OROMOO BIYYA JARMANII ILAALCHISEE   QOPHAA'EE MILKIIN GEGGEFFAME

OROMO-GEFLÜCHTETE AUS ÄTHIOPIEN STELLEN SICH VORGabaasa walgayii  geggeeffame:


Nürnberg, 14.04.2018


Biyya Jarmanii magaalaa Nürnberg irratti  Dhimmi baqattoota Ormoo fii Ogadenia akkasumas dhimmoota baqattoota koola galtummaa siyaasaa biyya germany Naannoo Bayern jedhamu keessatti gaaffatan ykn argaman ilaalchisuun marii fii haasofni baldhaan qaamota dhimmi baqattoota godinichaa ilaalchisuu fii hawaasa Oromoo akkasumas hawaasa „Ogaden Youth and Students Union- OYSU“ gidduutti mariin baldhaan adeemsifamee ture.


Sagantaa marii kanaa qaamota dhimmi baqattoota ilaachisuu fii haawaasota Jarmanii hirmaachisuudhaan akkasumas dhimmi baqattoota Oromoo biyya Jarmanii walumagalaatti akkasumas Naannoo Bayern keessa jiraatan gadi fageenyaan akka ilaallamu xiyyeeffannaa godhachuudhaan sagantaa waltajjii kanaa kan qindeesse "Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii" (TBOJ) Damee Bayernii yemmuu ta'u.  waltajjii kana irratti haawaasota oromoo fii baqattoonni Oromoo heddun hirmaachuudhaan qooda sagantichaa fudhataniiru.


sagantaa waltajjii kanaa Adde Monika Hopp I/g tajaajila Dargaggoota waldaa Warra Wangeela irra fi barressa TBOJ/UOSE kan ta’aan Obbo Fallaqaan kan geggeeffame yemmu ta’uu Namoonni hirmaatan:


1.Miseensa Paarlaamantii bulchiinsa Baayern fi Paarti siyaasa germany SPD irraa Adde  Angelika Weickert tan jedhamtu.

2.dhaabbata mirga dhala namaa irraa Obboo Ulrich Delius kan jedhamu.

3.Ogessaa-Addaa Abukaatoo  Mirga klou galtumma irra kan hojjettu  tokko.

4.Waajjira Marii Kolu galtoota Bayern (BFR) irra  Aaddee Johanna Böhm

5. Miseensa Bordii Daayrektaroota Oromia Media Network-OMN fi Haayyuu Oromoo kan ta’aan  Dr/ Sufian  berlin irraa dhufuudhaan.

6.Akkasumas Obbo Manfred Lenk paartii siyaasa die LINKE irra fi gargaartu baqattoota Oromoo


akkasumas gargaartoota baqattoota fi Hiriyoota Ormoo, heduun saganta kana irratti hirmaachuudhaan marii bal‘aa godhaniiru


kaayyooleen sagantaa kanaa keessaa muraasonni:1.Madda bu'uura Aadaa fii Seenaa Ummata Oromoo fii maalummaa Oromoo akkasumas ittiin bulmaata seeraa fii sirna sabichaa akkasumas duudhaa fii afaan saba kanaa maal akka ta'e  baha afrikaa biyya Itoopiyaa jedhamtu keessatti bahaan (somaliya) dhaan, kibbaan (kenya) dhaan lixaan (sudaniin) daangeffamuun sabni Oromoo akka argamu dhufaatii bu'uura irra Eegaluun hawaasa baldhaa Jarmanii fii hawaasota kan biroo saganticha irratti argaman barsiisuudha..


2.miidhaa fii cunqursaa mootummoonni Ethiopia kanneen dabranii fii mootummaan Itoopiyaa yeroo ammaa Saba Oromoo irratti hojjataa jiru akkasumas duguuggaa sanyii fii miidhaa  siyaasaa qonnaan bultootaa Oromoo maqaa misoomaatiin lafa isaanii irraa yeroo yerootti buqqisaa akka jiru, akkasumas gaaffii mirga abbaa biyyummaa Ummatni yeroodhaa yerootti bifa Seera qabeessa ta'een gaaffatu rasaasaan akka deebisaa ture fii  jiru, baroota dheeradhaaf barattotni fii qonnaan bultoonni saba kanaa raawwii gocha dhiittaa gabrummaa falman hidhaa fii ajjeechaadhaan doorsifamaa akka jiran akkasuma kaan labbuudhaan du'aa turanii fii du'aa jiran kanneen carraa miliquu argatan immoo biyyarraa baqatanii biyyoota adda addaatti faffacaa'aa akka jiran mootummaa germany fii hawaasota germany magaala Nürnberg fii naannawa ishee jiraatan gadi fageenyaan hubachiisuudha.


3.dhimmoonni baqattoota Oromoo biyya Jarmanii  keessa jiraatan irra deddebiidhaan akka illaallamuu fii akkasumas akkuma godinoota biroo fknf (hissen,hamburg, fi k.k.f... keessatti ilaallamaa jiru godina Bayerni keessattis irra deebiidhaan irkannaan koola galummaa siyaasas baqattoota Oromoo godina bayern keessa jiraataniif akka mirkanaa'u..4.baqattoonni Oromoo biyya isaanii irraa bahanii biyya Jarmanii keessattis rakkoo irkannaan siyyaasaa isaaniif mirkanaawuu dhabuudhaan rakkachaa akka jiran. Rakkooleen kunniinis yeroo gabaaba keessatti qaamota dhimma baqattoota ilaallatuun furmaanni koola galtummaa siyaasaa baqattoota oromootiif akka mirkanaa'u gaaffachuu..


5.hawaasni Jarmanii guutumaan guututti raawwii mootummaan Ethiopia saba isaa irraan gayaa jiru kana mirkaneeffachuudhaan deeggarsa mootummaan germany motummaa Itoopiyaa tiif laachaa jiru akkasumas raawwii duguuggaa sanyii saba oromoo irraan gayaa jiru kana balaaleffachuudhaan baqattoota Oromoo biyya kana jiran cinaa dhaabbate akka falmu gaaffachuudha...


Qooppii Agarsiisaa aadaa  ilalchiisee sagantan ture uffata aadaa oromo godinale garagaraa keessatti argaman bifa miidhagaa ta´een offachuun ragadaa fi dhiichisa

Adda addaa agarsiisun ummata sagantarratti argame boharachisaaniru.


Dhuma sagantaa irratti qamoolee dhimma baqattoota ilalanii wajjiin haala kamiin

Gara fulduraatti waliin irratti hojjechuun akka danda´amu irratti marii fi wadaan muraasni seenameraa.


Sagantichi kuni 14/04/2017 sanbata xinnaa waaree booda sa'aatii 13:00 irraa Eegalee hanga sa'atii 17:00tti kan geggeeffame yemmuu ta'u.

sagantichis akka yaadamee fii bu'a qabeesa ta'uudhaan milkiidhaan goolabameera...


Qphii kana jalqaba yaadaa dhihessuu  irra kaase akka Milkaa’uu gahee guddaa kann taphatan Barressaa TBOJ-Damee Bayern kann  ta’aan Obbo Shambal Guddisaa akkasumas dura ta’aa KHG Obbo Harun Kalil fi garee Agarsiisaa Aadaa fi Qindessitoota Nyaata fi dhugaatii martiinu galata guddaa qaban.


Gabaasa: Zelalem Daanyee Mekonnin (Miikoo)irra

14.04.2018, Nürnberg, LUX Jugendkirche


Qophiilee  Walbaru, Sagantaa Aadaa fi Seenaa OromooMagaala Anbachitti  milkiin geggeeffame oole

Anbach, 20.05.2017


Qophessaa fi Qiindessummaa  Miseensa KHG TBOJ kan ta'aan Obbo Mohammmed Abdurahman Edeo fi Oromoo naannoo Anbachitti jiraatani qophii walbaru kana kan qophaa'ee yemmu ta'uu gargaartoota baqattoota fi hiriyoota Oromoo lammilee biyyaa Jarmanii baayyinaan irratti argamaniiru.


Qophii kana irratti barumsa seena fi aadaa Oromoo akkasumas haala siyaasa amma biyyaa Oromiyaa kessa jiru fi yakkaalee motummaa TPLF ummata oromoorrattii raawwacha jiru, sababa baqtummaa Oromoo akka ta'es ragaa qabatama dhihessuudhaan kenname jira. akkasumas marii fi gaaffii fi deebii kan geggeeffame yemmu ta'uu, nyaata Aadaa Oromoo akkasumas sirba Aadaa oromoo agrarsiifame booda maayyirratti sirna badhaasa Aadaa Oromoo gargaartoota Oromoof geggeffame  haala miidhagaa fi ilkiin xumurame jira.Injifannoo Ummata Oromoof! 

Qophiilee  Walbaru, Sagantaa Aadaa fi Seenaa Oromoo Biyyaa Jarmanii kessa

magaaloota Aadda addaatti  geggeeffama jira


Erlangen Höchstadt (05.02.2016), Herzogenaurach (15.04.2016), Roth (17.06.2016), Regensburg (29.07.2016)Magaaloota adda addaa biyyaa Jarmanii kessa  baqattoota fi jiraattoota  Oromoo, Tokkummaa Barattoota Oromoo biyyaa Jarmanii/TBOJ wolin ta’uudhaan,

Qophii galgala qophessuudhaan


-Bulchiinsa magaaloota

-Misesnoota Paartilee siyaasaa Biyyaa Jarmanii

-Gargaartoota baqattoota Oromoo fi

-Dhaabbile mirga dhala namaaf falmatan afeeruudhaan fi hawasoota adda addaa

-akkasumas gaazexeessoota afeeruudhaan


Barumsa Seenaa Oromoo:


Waa’ee seena Ummata Oromoo, Sirna Gadaa fi haala siyaasa ama Oromiyaa kessa jiru Ragaoole qabatama irra hundaa’ee qophessudhaan barumsa kann kenname yemmu ta’u, dhumarattis Oromoon maalif baqata? Isa jedhuuf deebii bal’aa kenname booda kessummoota fi baqattoota Oromoo gidduutti marii bal’aa geggeeffame jira.


Aadaa Oromo beksisuu:


Nyaata fi Uffata Aadaa Oromoo akkasumas sirba fi shibbisaa godinaale Oromoo adda addaa argarsisuun Oromoon haabashaa ykn Itophiyaa utu hinta’in, saba aadaa fi seena ofi qabu ta’uusa sirritti akka beekamu godhame jira.


Kanumarratti gaazexessoota adda addaa qophii irratti argamani gabaasa barressaniiru. Jiraattoota magaaloota kanas akkasumas namoota hawaasaa kessa murtessaa kan ta’aani barumsa kenname booda, waa’ee Oromoo yeroo jalqabaaf dhagahu isaani kan nu ragaasisaani yemmu ta’u, dabalate wolitti dhufenya ummata Oromo wolin umame kuni biyya Jarmanii kanaafis bu’a qabessa waan ta’eef akka ittifufu nu hubachisanii qophiikenyarratti waan afeeramani argamanif gammachuusaani nu ibsaniiru.Injifannoon Ummata Oromoof

Germany 2016

   


Oromo wollen ihre Kultur bewahren

Die Menschen aus Äthiopien leiden unter Menschenrechtsverletzungen. Rund 100 haben im Raum Regensburg Zuflucht gefunden.

Von Angelika Lukesch, MZ 

Oromo-Frauen bereiteten Kaffee für die Gäste des Abends. Fotos: Lukesch
Die Ureinwohner Ostafrikas


Die Oromo sind Ureinwohner Ostafrikas und gehören zu den kuschitischen Völkern. Sie sind die größte Nation Ostafrikas und die zweitgrößte auf dem afrikanischen Kontinent. Ihr Land Oromia ist über 600000 Quadratkilometer groß und liegt am Horn von Afrika. Es gibt 30 bis 40 Millionen Oromo (Schätzung von 2013). Sie sind Anhänger der Oromo-Religion Waaqeffanna oder des Christentums und des Islam.


Oromia sei, sagte Felleke Bahiru Kum, die fruchtbarste Region in Äthiopien (80 Prozent der Volkswirtschaft). Die Oromo hätten bis vor 120 Jahren unabhängig mit ihrer eigenen Sprache und ihrer Kultur gelebt. Die Gesellschaftsordnung war durch das demokratische Gadaa-System geprägt. Die „Berliner Konferenz zur Aufteilung Afrikas“ (1884/85) beendete diese Unabhängigkeit. Es entstanden politische Gebilde, die von Abessiniern (Volksgruppe der Amhara und Tigres) geprägt wurden. Die politischen Grenzen am Horn von Afrika wurden neu festgesetzt. Die abessinischen Eroberer seien von rivalisierenden europäischen Mächten unterstützt worden. Es wurde Krieg gegen die Völker des Südens und auch gegen Oromia geführt. Das Land wurde erobert.


Die größte Nation Ostafrikas


Heimat:


Das Volk der Oromo gehört zu den Ureinwohnern Ostafrikas und zu den kuschitischen Völkern. Sie ist die größte Nation Ostafrikas und die zweitgrößte auf dem afrikanischen Kontinent. Das Land Oromia ist 600000 Quadratkilometer groß und liegt am Horn von Afrika.


 

Einwohner:


Etwa 30 bis 40 Millionen Menschen (Schätzung aus dem Jahr 2013) leben hier. Gesprochen wird Afaan Oromoo.


Seit dieser Zeit setzen die nachfolgenden Regierungen die Unterdrückung der Oromo fort. Seit 1928 gibt es im Oromo-Land Aufstände gegen die abessinischen Eroberer. 1973 wurde die „Oromo Liberation Front“ (OLF) gegründet. Seit 1974 führt die OLF den bewaffneten Kampf gegen die äthiopischen Regierungen. 1991 wurde die Militärdiktatur gestürzt und eine Übergangsregierung unter Beteiligung der drei Widerstandsbewegungen OLF, Eritrean Liberation Front (EPLF) und Tigrary Liberation Front (TPLF) gebildet. Doch seit 1992 beansprucht die TPLF (mit Anhängern der Ethiopia Peoples Revolutionary Democratic Front, kurz EPRDF) die politische Macht allein für sich. Die Opposition (auch die OLF) wird mit Waffengewalt ausgeschaltet. Die Folge: zurzeit geschehen massive Menschenrechtsverletzungen gegen die Oromo. Jede Art von politischer Opposition wird unterdrückt. Der bloße Verdacht auf Mitgliedschaft oder Sympathie wird brutal verfolgt, es wird außergerichtlich inhaftiert, gefoltert und ermordet.


Nicht alle werden anerkannt


Felleke Bahiru Kum zeigte Videos von Menschenrechtsverletzungen, die keinen im Saal unberührt ließen. Ob ein Oromo in Deutschland als Flüchtling anerkannt werde oder nicht, hänge zu einem großen Teil davon ab, wie er sich verständlich machen und seine Geschichte von Verfolgung glaubhaft machen könne. Deutschland spreche mittlerweile im internationalen Kontext in Zusammenhang mit den Oromo von „Menschenrechtsverletzungen“, so dass oromische Flüchtlinge hier Asyl erhalten könnten. Oftmals jedoch, sagte Kum, seien sprachliche Schwierigkeiten die Ursache dafür, dass ein Oromo-Flüchtling in Deutschland keine Anerkennung und damit auch keine Sicherheit finde.


Garbummaa

Oromo gegen AbschiebungNürnberg, 06.11.2015


Sie wollen nicht aus Deutschland nach Äthiopien abgeschoben werden: Deshalb haben Mitglieder des Oromo-Volkes vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) demonstriert.

Haft und Gewalt

 

Nach Einschätzung von Amnesty International wurden zwischen 2011 und 2014 etwa 5.000 Mitglieder der Oromo in Äthiopien inhaftiert und sind in der Haft häufig Gewalt ausgesetzt. Laut Amnesty International gehören zu den Inhaftierten friedlich Protestierende, Studierende, Mitglieder von Oppositionsparteien aber auch Menschen, die bloß ihre Zugehörigkeit zu den Oromo und deren kulturelle Identität betonen. Familienmitglieder der Verdächtigten stehen laut Amnesty International unter Generalverdacht, weil man ihnen unterstellt, dass sie die kritischen Positionen der Verwandten übernommen haben.Quelle: BR 24

Heimat auf unbestimmte Zeit


Greding Greding (HK) Andernorts gibt es oftmals Proteste oder gleich gar keine Unterkünfte. In Greding aber haben sich seit Mitte vergangenen Jahres 19 Asylbewerber eingewöhnt und eingelebt. Ohne größere Probleme. Wohltuend unaufgeregt.


In ihren Herkunftsländern sind sie ihres Lebens nicht mehr sicher, in Greding helfen ihnen kostenlose Hallenbadbesuche ein wenig über ihre schwierige Lage hinweg. Wie es mit ihnen weitergeht, das weiß derzeit keiner der 19 Asylbewerber aus Äthiopien und Pakistan, die seit einem Dreivierteljahr völlig unauffällig im Herzen der Stadt wohnen.


Es sind traumatische Erlebnisse, die sie geprägt haben. Über sie zu sprechen, fällt vielen von ihnen nicht leicht. Auch Muhammad Naeem aus Karachi wirkt eher verschlossen. Der Schneider arbeitete in seiner Heimat in jener Branche, mit der sich Pakistan einen guten Namen in der Welt gemacht hat. Doch der positive Ruf ist überlagert von der politischen Situation in dem Land, die beinahe auch dem 47-jährige Vater das Leben gekostet hätte: Er wurde brutal gefoltert und beinahe zu Tode geprügelt. Mit mehreren Knochenbrüchen und einer schwerwiegenden Kopfverletzung ließen ihn seine Peiniger im Staub liegen. und schenkten ihm keine Beachtung mehr, weil sie ihn bereits tot wähnten. Es grenzt an ein Wunder, dass er nun in Greding einen neuen Anfang wagen kann. Wie der konkret aussehen wird, das weiß Muhammad Naeem nicht. Seine Familie ist für ihn unerreichbar.


In der Wohngemeinschaft der Asylbewerber weiß man nicht nur seine Näh-, sondern auch seine Kochkünste zu schätzen. Eines seiner köstlichen Reisgerichte dampft im Gemeinschaftsraum – der eigentlich nichts anderes ist als der Hausflur –, als es klingelt und eine rührige Seniorin mit großem Hallo empfangen wird. Es ist ja auch die „Mama“, wie man Ursula Beer-Holm hier einfach nur nennt. Sie hat drei der Männer auf der Straße kennengelernt, als diese sie auf ihren Hund angesprochen haben. Kurz darauf wurde sie zur guten Seele des Hauses.

Besonders schwärmt sie für Mimi Teshome. Die 25-Jährige „ist unser Zuckerstückchen“, so Beer-Holm. Im Zimmer der Äthiopierin kämpft Erzengel Michael als Poster den guten Kampf des Glaubens, daneben lächelt Maria mit Jesuskind von der Wand. Auch andere Zimmer sind mit religiöser Symbolik gespickt. Bei den Pakistanern Raja Ghulam Mustafa und Ahmad Ata-Ul-Hayee prangt die Kaaba im Zimmer, eine Nachbildung der islamischen Wallfahrtsstätte.


Bei letzterem aber auch eine Ferrarifahne. „Ich liebe den Automobilsport“, sagt der 23-Jährige. Wie alle seine Wohngenossen, die sich über zwei Stockwerke verteilen, achtet auch er sehr darauf, dass das eigene kleine Reich sauber und ordentlich ist. Er ist Automechaniker, hat in seiner Heimat studiert. Bis ihn die andauernde Bedrohung des eigenen Lebens zwang, alles aufzugeben. Nun träumt er von der beruflichen Selbstständigkeit. Sieht Deutschland als große Chance, liest sogar ganze Bücher auf deutsch. Auch wenn ihm das stundenlanges Blättern in Wörterbüchern beschert.


Ein Stock höher hat Robale Lamil Gada in der Musik seine Sprache gefunden, mit der er sich am besten ausdrücken kann. In seinen selbst komponierten und gedichteten Liedern, die er zu Keyboardklängen vorträgt, beklagt er das Fehlen von Demokratie und Frauenrechen in seinem Heimatland. Sein Zimmernachbar und Landsmann hat sogar schon eine eigene CD veröffentlicht. Ob es beiden gelingt, vielleicht mal mit einem gemeinsamen Projekt die Künstlerkarrieren voranzutreiben, wird die Zukunft zeigen. Nun gilt es, das Beste aus der Gegenwart zu machen.


Von Jürgen Leykamm

http://mobil.donaukurier.de/lokales/hilpoltstein/Heimat-auf-unbestimmte-Zeit;art596,2740954Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.


Guyyaa 02.05.2014


Gara Oromoota hunda.


Lammii keenya nagaan haa gayuu.


Akka hundi keenya quba  qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.


Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti  beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.


Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan  jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.Tokkummaan humna!


Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf  haa dhaabanuu.


Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00


Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)