Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

Kora bara 2014  Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii Damee Bayern Milkiin  geggeffame


 

München 24.08.2014


Kora TBOB bara 2014, Ebbaa manguddoota Oromoo fi Yaadannoo Oromoota sirna Haabashoota fi Motummaa TPLF wayyaaneen lubbu isaani darbefi, qabenyi  isaani saamame fi mana hidhaa wayyaanee kessati guuramani hidhaan dararamaa jiran daqiiqa tokkoof yaadachuun jalqabame.


Itti aansudhaan  Misensoota Harawaatu simannaan godhameef , boda Gabaasa raawwii hojii dhihaate irratti mariin geggeffame. Misensoota TBOJ kan ta'aan Addee Sena Gary Ayyaanaa, Obbo Nuredin Shaalu Ilu, Obbo Alamayehu Negasa fi Obbo Mosisa Asefa Jaleta Walaloo fi barumsa dhihessanin onnee  hirmaattoota dammaqsaa fi  kakaasa olaniiru.


Akkasumas Qophilee bara 2014 kessa kara TBOJn rawatamani fi kaarorfaman ilaalchise marii ho’aa hirmaanna dammaqinan godhame booda, sagalee tokkon ibsa ejjannoo kana gadii jiran baasudhaan walgahiichi xumurame jira. 

Ibsa Ejjannoo:


1.      Qabsoo Bilisummaa Oromoo yo hadhaatees yo jabaatees abdii utu hinkutatin wareegama barbaachiisaa ta’ee hunda kaffaluf qophi ta’ukenya ni mirkanessina

2.      Tokkummaa Qabsaa’oota Bilisummaa Oromiyaaf waamicha kabajaa dabrsina

3.      Motummaan TPLF yakka Barattoota Oromoo  irrati raawwachaa jiru hatattaman akka dhaabu ni akeekachifna

4.       Ajaja Motummaa TPLFn  warri Oromoo ajjechaa fi hidha akkasumas saama jiran akka Seeran gaafatamn ni gaafanna

5.      Saamicha Lafa Oromoo hataattaman hadhaabatu, lafti qonnaan bula Oromoo haarka saamame hunda deebi’ee akka kennamuf ni gaafanna

6.      Motumaalen adunyaa , gargaarsa Motummaa TPLFif gocha jiran hatattaman akka iiti yaadan ni gaafanna.

7.      Nuyi Oromo dha! Oromiyaan bilsoomsuuf qabsoo geggeffamu kam iyyu ni degarra. 

Injifannoon Ummata Oromoof! 

München 24.08.2014

Misensoota TBOJ-Damee Bayern

http://tboj.de/home/tbom.html


Kora TBOM bara 2013 Oromoota Motummaa Abbaa Irre Wayyaaneen  Ajjeffaman sirna dungoo qabsiisun Yaadate


Korri  TBOM guyyaa 05.10.2013 magaalaa Münchenitti sa’a 14:00-19:00 tti sirna ho’aa dhaan geggeefame. Korra kana irratti miseensonni TBOM baayyinan qooda fudhataniiru. Akkasumas  bakka bu‘a koree hojii geggeessituu Tokkummaa Barattoota Oromoo damee Hessen  (TBOH) kan ta’an Obbo Gammachuu  fi  TBOJ  baaka bu’udhaan Obbo Fallaqaa  argamaniiru.


KHG TBOM hirmaatota kora kanaa kabajaan erga simatee booda, Kessummoota kabajaa Qabsaa’oota Hidhanno ABO kann turan fi Miseensoota TBOM kan ta‘an obbo Umar Abdulsalam Tilmo fi obbo Haruun Kalil Bati Gara waltajiitti affeere. Ittii aansuunis bakka bu’oota amantaa Kristiyaanaa, Isilaamaa fi Waaqeffataa kan ta’an Jaal Etafa Legese, J/ Fuad Aman Adam fi J/Watol Wado  kora guyyaa kanaa akka Aadaa Oromootti eebban  bananiiru.


 

Itti ansuudhaan  Wareegamtoota Qabsoo Bilisumma Oromoo akka Obbo Tasfaahun camadaa fa aaksumas  kanaan duras ta’e yeroo ammaa kana keessas dhiibbaa, haccuuccaa fi miidhaa abba irree mootumaa woyaanee jalatti kanneen dararamaa jirranii fi kanneen lubbuun isaaniis darbe maraf yaadannoon sirna dungoo qabsiisuudhaan Jaal Haarun Kalil fi Jaal Umar Abdulsalaam geggessani jiru.


Korri kunis qabxilee dhihaatan irratti marii ball’aa godhatee dhimmoota garaa garaa irratti murtii barbaachisoo kenneera.

Dura ta’aa KHG TBOM kan ta’an obbo Mekonen Gurmesa seenaa TBOM gabaabatti waggootan darban kurnan keessatti maal irra akka ture, rakkoo hanga iddootii isa balleessutti isa mudachaa ture, attamitti dandamatees haala amma irra jiru irra akka ga’e erga ibsanii booda gabaasa hojii dhi’eessan.


Akkasumas bara 2013 keessa hojiin raawatamuutti dabalee, sagantaa aadaa Oromoo beeksisuu seminaaraa wajjin wal qabsiisee qopheessuu fi hiriira nagaa guddaa mootummaa woyaanee irratti ba’uus raawateera. Akkasumas mseensota keessaa namoota akka  dandeettii isaaniitti hojii garaa garaatti bobaasudhaan hojii guddaa rawwachu danda‘ameera. Rakkini hawaasumma Oromoo kessa gaafa umamees TBOM akka Dame TBOJ tokkotti  damee Hessan Wojjin ta’u dhaan,  namoota gadda qaban jajjabeessuufis garagaarsa maallaqaas argachuu kan malaniif hanga danda’ame gargaarutti dirqama isa bahe  jira.


Ittigaaftama fi to’ata  Dinaagde kann ta’an J/Gamtaa Takkalaa Riqituu gabaasa dinagde woligalaa fi yaada foyyessaa dhihessani TBOMin Qabsoo Bilisummaa Oromoo kessa ballinaan dirqama isa bahuuf  dinagdeenis of cimsu akka irra jiru hubachiisaniiru.


Mata duree „Yaada TBOJ cimsu danda’u isa jedhu irratti Miseensa TBOM kann ta’an Jaal Mezegbu Demeke Boru bareffama gabaaba dhihessaniin, yeroo ammatti yeroo kam iyyi caala  TBOM akka damee TBOJtti  Sagalee ummata Oromoo ta‘udhaan qabsaa’uuf  ittigaafatamumma guddaa qaba, kanaafi wal dhabbiinsa Jaarmoole siyaasa Oromoo kessa utu hinmakamin uf cimsuun dirqama yeroo fi senaa dha jechun hasaa isaani xumuraniiru.


Ittiansudhaan gaaffii fi yaada miseensoota irraa dhihaate irratti marii ballinaan geggeffame booda, Koree Hojii geggessitu dame TBOM tu filatame.


Dhuma irratti koreen damee hojii garaa garaatti filataman kun hojichaa yeroo itti gaafatama isaanii kana keessatti sirriitti seeraan hojechuuf  kakuu galanii KHG TBOM isa waggaa darbeef hojechaa ture harkaa fuudhanii wal-ga’iin kora TBOM inni bara 2013 haala gammachiisaadhaan xumurame.


Injifannoo Ummata Oromoof


München, 05.10.2013

KHG TBOJ

www.tboj.de


Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Koree Hojii Geggessituu TBOJ

UOSG Executive Committee

khg@tboj.de

www.tboj.de

Regensburg, Germany

Tel: 0049(0)152 13802604Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.


Guyyaa 02.05.2014


Gara Oromoota hunda.


Lammii keenya nagaan haa gayuu.


Akka hundi keenya quba  qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.


Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti  beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.


Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan  jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.Tokkummaan humna!


Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf  haa dhaabanuu.


Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00


Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)