Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

Ayyaana Guyyaa WBO 2019 magaala Nürnbergitti kabajame

Haanga Ummatnii Oromoo Walaba Bahuutti Qabsoon Itti fufa!

Amajjii  2019, Nürnberg


 

Guyyaan WBO Tokkumaa Barattoota Oromoo Biyya Jarmanitiin (TBOJ) Gaafa 02.02.2019 Yaadatamee Oleera. Guyyaa Kanatti Sagantaan Dungoo Qabsiisamee Wareegamtoota WBOf yaadanoon goodhame jira.Erga Yaadannon Goodhame Booda Haala amma Biyya keenya keessa jiru irratti  Ibsi Ejjeenno kara koree dubbisamee mariif erga dhiyaate booda ibsa Ejjenoo walii gala keenya akka armaan gaditti ibsanne jirra.


Ummatni Oromoo Bilisummaa afaan qawweetiin sarbame deebisee gonfachuudhaan biyya isaa Oromiyaa irratti mirga sabummaa isaa guutuutti kabachifatee jiraachuuf qabsoo Bilisumaa barootaaf geggeessaa ture,har’as geggeessaa jira.Qabsoo haqaa Bilisumaaf geggeessu kanaanis injifannoolee gurguddoo yeroo irraa gara yerootti galmeessaa jira.Waraanni Bilisummaa Oromoo,Qeerroon Bilisummaa Oromoo,Ummatni bal’aan Oromoo waliigalatti qabsoon hadhaawaan,wareegama lubbuu,hir’ina qaamaa,hidhaa baroota dheraa fi kkf itti baasaa murannoo ol’aanaadhaan walitti fufinsaan geggeessan diina raase,hiidhamtoota siyaasaa kumaatamaan lakkaawaman mannen hidhaa Itoophiyaa irraa akka gadi lakkisaman mootumaa EPRDF dirqisisee jira.


Haata’u malee Akkuma beekamu yeroo Ammaa kana OPDOn Dhiiga Qeerroo Oromootin angootti eerga dhuufte booda maqaa jijjirachuun gadi baate Ummata Oromoo Burjaajessaa jirtii.Kuniis Toftaa kanaan duraa jijjiruun waan jijjiramni jiru fakkeessun, Oromoon akka bilisuummaa argatteetti Olola ofuu fi Qabsoo Ilmaan Oromoo Abbaa Biyyuumaa mirkaneefachuuf taasisaa turan karaa irraa jallisuuf tattaafi Gochaa jirti.Kuni immo qabsoo Qabsaa’oonni itti Lubbu isaani wareegan saamu fi ammas akkuma kanaan duraa qabsoo Oromoo dubatti deebisuuf yaalin isheen gochaa jirtu guddaadha.


Seenaa waggoota darbani yoo ilaalle,Qabsoon Bilisummaa Oromoo sochii diddaa irraa kaassee haanga ABOn hiidhanno hiidhate qabsootti seenuutti kan geessise rakko Ummataa hubachun sirna gabroomfataa haabashotaa didudhaan kaayyoo Abbaa biyyumaa qabate kan ka’ee ture.Kanas Galmaan gahuuf Lubbuun Oromoo haangana hin jeedhamne itti wareegamee jira.Bu’aa QBO kanaan  bara 1991 irraa kaase yoo xiiqqaate Naannoon Oromiyaa jedhamtu tokko Impaayeera Itophiyaa  keessa jiraachu fi Afaan Oromoo akka Afaan hojii fi Ijjoollen Oromoo Naanno Oromiyaa keessa jiran Afaan isaanitin akka Baratan jalqabamu isaatti. Oromoon eenyummaasaa wallaalee, haabashoome ture ani Oromoo dha jeedhe sodaaf qaanyii male kan ofi ittin boonu jalqabee, eerga QBO biyya Oromiyaa keessatti dagaage ture, Haata’u iyyu malee Oromoo sabboonummaan ka’ee kana cabsuuf, TPLf OPDO ijaaruudhaan  erga Adda Bilisummaa Oromoo biyya keessaa dirqamaan baasani booda waggoota 27f Oromoo saamaa fi saamsiisaa akkasumas, ajjessaa fi ajjessiisaa, hiidhaa fi hiisiisaa turani.Ammas waan kanaan dura dalagaa turan ittuma jiru.Hanga Har’atti Ummata Oromoo irraa ajjeechaa fi hidhaan hin dhaabbanne.Qabsaa’oota Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaaf dhaabbatan doorsiisuu fi duula maqaa balleessaa irratti geggeessaa jiru.


Kanaafu nuyi akka TBOJtti yeroo ammaaf mooraa qabsoo Oromoo qorannee, waan argame keessaa


1.Mooraa Qabsoo Abbaa Biyyummaa Oromoo fi Biyya Oromiyaaf Falmatu

2.Mooraa Habashoota ykn Itophyiummaa kan faarsu fi Habashoota Oromoo irratti kan goobsu, kuni Minilik irraa kaase waan jiru dha.

TBOJn sababni hundeffameef, mirga Abbaa Biyyumaa Oromoo deebifachiisuuf malee, Impaayera Itophiyaa ittifuufsiisani angoo kessatti argachuuf miti.Qabsoon Ummatni Oromoo itti wareegamaa tureefis Itiyoopiyaa ijaarani Oromiyaa diiguf miti.


Kanaafu yeroo ammaa Dhaabbile siyaasaa Dhuguma Bu’aa Oromoof kan qabsa’aa jirani fi waggoota darban keessa wareegama guddaa saba Oromotiif kan kaffalani, Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) fi Kongresii Federaalawaa Oromoo (KFO) qofa dha.     

Kanaaf:


  1. Dhaabbilee wal tuumsanni waliin deemani fi QBO tiif falmatan kana lammaan bira ni dhaabbanna.
  2. Maqaa Balleessi Qabsaa’oota Oromoo irratti Gageefamaa jiru guttumaa guututti ni Balaaleefanna
  3. Hidhaa Saboontoota Oromoo fi Qabsaa’oota Oromoo irratti gaggeesamaa jiru ni moormina
  4. Kaayyoo Habashotaa galmaan Gahuuf warra Qabsoo Qeerroo Oromoo duubatti deebisuuf toftaadhaan deeman dura ni dhaabbanna.
  5. Kaayyoon Qabsaa’ootni Oromoo itti qabsaa’aa turan Itiyoophiyaa tokko goodhuuf utu hin taane Ummattni Oromoo HIree Ofii Ofiin akka murteessatuufi biyya isaa irratti Abbaa biyyaa ta’ee Qabeenya isaa akka itti faayyadamu fi eenyumaan isaa akka kabajamuuf waan ta’eef kun hanga galma ga’uutti ni qabsoofna.
  6. Toftaadhaan Oromoo Qabsoo isaa irraa dagachiisuu fi ,haamilee cabsuuf warren shororka uumuuf yaalan dura ni dhaabbanna.
  7. Warra tokkumaa Oromoo diiguf hojjeechaa jiran ni balaallefanna.
  8. Warri Kanaan dura Oromiyaa keessa taa’ani Ummata Oromoo Ajjeesisaa fi Saamsisaa turan hattatamaan aango gadhisani seeratti akka dhiyaatan gaafanna.
  9. Mottumaan EPRDF fi OPDO Ummata Oromoo hangana hin jeedhamne irratti haanqina Qaamaa fi midhaa hangana hin jeedhamne geessisani jiru.Haattatamaan Namoota miidhaman kanaaf Beenyaan akka keennamuu fi warra yaali goodhamuufi qabu akka yaalchisan ni gaafanna.
  10. Waraana Bilisumaa Oromoo WBO Bira Ni dhaabbanna.Waraana WBOn gaggeessu hunda kara barbaachisaa ta’ee hundaan ni deeggarra.


Injifannoon Ummata Oromoof

Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii-TBOJ

khg@tboj.de

www.tboj.de

Amajjii bara 2019Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Koree Hojii Geggessituu TBOJ

UOSG Executive Committee

khg@tboj.de

www.tboj.de

Regensburg, Germany

Tel: 0049(0)152 13802604Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.


Guyyaa 02.05.2014


Gara Oromoota hunda.


Lammii keenya nagaan haa gayuu.


Akka hundi keenya quba  qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.


Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti  beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.


Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan  jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.Tokkummaan humna!


Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf  haa dhaabanuu.


Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00


Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)