Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

AYYAANNI GUYYAA GOOTOTA OROMOO TOKKUMMAA BARATTOOTA OROMO BIYYA JARMANII (TBOJ) DAME HESSEN-TBOHn KABAJAME

Frankfurt, Germany, 12.04. 2014

 

 

Guyyaa kabajamaa kanarratti Keessummootni adda addaa kan afeeraman yemmu ta’u, saganticha akka Aadaa Oromoootti eebba Manguddoota Oromoon jalqabame. Itti aansuudhaan, kabajaa guyyaa gootota oromoo ilaalchisee Jaal Harun Kalil Bati barumsa fi ibsa bal'aa miseensootaf kennani jiru.

 

Jaal Haruun, muxaannoo qabsoo hidhannoo kessaa argatani caqasudhaan barumsa kennan kessaa, ummanni oromoo maaliif guyyaa kana akka kabaju, wareegama goototni Oromoo gochaa turan, gootota Oromoo maqaa dhahun ibsaa bal’aa laatani jiru. Akkasumas goototni Oromoo saba saaniif wareegama haga lubbuusaanii kennuutti godhaniin bu'aawwaan heedduu kan galmeesisan ta’u isa mirkanessan. Dhaalootni har’aa kun ammoo bu'aawwan argaman tiksudhaan Qabsoon gara fulduratti akka tarkanfachisu qabuf gummaa isanni deebisuuf nutii ilmaan Oromoo harka walqabanee tokkumman qabsa'u akka qabnu dhamsa dabarsani jiru.

Itti ansudhaan miseensoota keessa Jaal Robera Bultee fi Addee Nagase Adunya wa'ee guyyaa gootota ilaalchise walaloo hamilee hirmaattootaa cimsuu dhiyeessani jiru.

 

Seenaa Gootonni oromoo qabsoo bilisummaa oromof jecha wareegama hanga lubbu isanii dabarsanii kennuu ga’an kana bakka amma jirurraa fuula duratti tarkaanfachisuuf akkasumas wanjoo gabrummaa motummaan abbaa hirree ummata kenyarrati fe’ee jiru cabsuuf ummani oromo tokko ta’e walbira dhaabbachuu akka qabu akkasumas qabso bilisummaa oromof godhamu haalatti cimsuun danda’amurratti mariin ballaan godhameera.

 

 

 

Maayyiirrattis miseensootni Tokkumma Baraattoota Oromoo Biyyaa Jarmani damee Hessen ibsa ejjeennoo armaan gaditti ibsameen kabaja ayyaannichaa xumure jirra.

 

 

1.Oromoo biyyaa irra baqatee biyya Kenyatti hirkannaa gaafatee jiru, gariin hidhamaa gariin ammoo gara motummaa TPLFtti dabarsame kan kennamaa jiru ta’unsaa baayyee nu gaddisisee jira. Kanaaf tarkaanfiin kun waliigaltee Biyyolessaa addunyaa kan Mirga dhala namaa fi Mirga baqattoota kan Fallessu waan ta’eef, gocha kana cimsinee balaaleffanna akkasumas Mootummaa biyyaa Kenyaa deemsa kana hatattamaan akka sirressu waamicha kenya dabarsiina.

 

2.Mootumma abba irree TPLF-woyyaanettin, dhiittaa mirga namoomaa saba Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhabbaatu cimsine gaafana, gocha suukanneessaa kana karaa kaminiyyu falmuuf qophii ta’u keenya ni mirkanessina.

 

3.Ummaanni Oromoo bakka itti dhalate biyya isaarra mirga jiraachuuf misoomsuu osoo qabuu, sababa Saamicha lafaan ykn “ Land grab” qee’e isaarraa humnaan buqqifamee gara biyya ambaatti akka baqatu godhamaa jira.. Mootummaa woyyaanne mirga ummaata oromoo cabsun lafa Oromoo sammuu fi gurguruun umrii isaa itti dheeressuf yaalinni gochaa jiru akka dhaabu cimsinee ni hubachifna.

 

4.Mootummaan TPLF aangoo humnaan qabate turfachuuf tooftaa gosoota walitti bussuun fayyadamaa jiraachunsaa beekama dha. Haluma kanaan wal dhabbii gosoota Oromoo lamaan, Gujii fi Booranaa gidduutti ummee kun tooftaa angoo isaa ittiin dheereffatu akka ta'e Oromonnis hubatani waldhabu irra akka of qusatan fi tokkummaan akka dhaabatan waamicha kenya ni dabasina.

 

5.Ilmaan Nafxanyoota, marsaale hawaasa adda addaa irraatti duula ummata oromoorratti akkasumas afaan oromoo dhabamsiisuf geggeessaa jiran nibalaaleffanna.

 

6.Maqaa misoomaatin mootummoonni dhihaa gargaarsa motummaa wayyaaneetif gochaa jiran. haata’u malee gargaarsi horii kana kallattiin itti faayyadamuu dhiisee hirree gabronfataa isaa iittin cimsutti faayadama jirachu isaa hubachu dhaan gargaarsa godhama jiru akka dhabatu dhamsa dabarsina.

 

7.Gara Jaarmayaalen siyaasaa oromoo, garaagarummaa xixiiqoo isin giddu jiru dhipphisuudhaan Qabsoo Bilisummaa Oromoof tokkummaan akka diina dura dhaabbattani waamicha kabajaa dhiyyeesina.

 

 

 

Injifannoo Ummata Oromoof

Oromiyaan kan Oromooti

TBOJ Dame Hessen-TBOH

Ebla 12. 2014

Frankfurt am Main

 

Gabaasa Kora TBOH

 

17.11.2013, Frankfurt Germany

 

 

Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii damee Hessen (TBOH) magaala Frankfurtitti guyyaa 17.11.2013 tti Kora isa geggeesse.

Sagantichi Akka Aadaa Oromootti eebbaa Manguddo Oromoon baname, itti aansudhaan gaabasa hojii Koree hojii geggeessituu dhihaate. Ittiansuudhaan gaabasa dhihaate irraati Marii ball‘aa godhame, cimina jiru jabaate akka itti fufu akkasumas hanqina jiru irraa foyyeessuf yaadni adda addaa manaan dhihaate, Koree itti aanu akka hojii irra oolchu erga dabre jira.

 

Itti aansudhaan Haalli Siyaasa yeroo biyya Kessa fi biyya alaa ilaalchise Barumsa Barressa Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii irra kenname booda dhimmoota adda adda irraattis Marii geggeefame. Haala Ibsaa kanaan TBOJ qaama of daanda'e dhaabate ta'e, Qabsaa‘oota Bilisummaa Oromoo hundaa ija tokko ilaalu dhaan, laami Oromoo hunda kabajaan wol- hirmachise kan hojjetu akka ta'e ibsaamera.

 

Dhuma irratti, filaanno koree hojii gaggeesituu TBOJ daame Hesen gaggeeffame. Koreen Haarawaa filatame kunis hojii isaa yeemmu jalqabu,

 

Dirqama Oromommaa isa: Lammii Oromoo hundaaf osoo naannoon, gosaan, amantaan fi kkf addaan gargar hin baasin tajaajila walqixe ta'e kennuuf, akkasumas hamma Oromiyaan Bilisaa baatutti nan dhadhabe kun na hintaane utu hinjedhin QBO geggeffama jiru kessatti dirqama isaani irra eegamu hunda kan bahaan ta‘u waddaa galani jiru.

 

Injifannoo Ummata Oromoof!!!

 

17,November, 2013

Frankfurt, Germany

www.tboj.de/home/tboh.html

 

 

 

 

 

Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii Damee Hessen (TBOH) Oromoota Motummaa Abbaa Irre Wayyaaneen Ajjeffaman sirna dungoo qabsiisun Yaadate

Frankfurt 28.09.2013

 

Guyyaa kanatti, haala sukkaneessaa yeroo ammaa Mootummaa abbaa irree Itiyoophiyaatiin lammii Oromoo Kumaatamaan lakkawaman irra gahaa jiru balaalefachuun namoota seeraan ala rakkoon irraa gahaa jiru yaadatmani jiruu.

 

Haaluma kanaan goota Oromoo Injiner Tasfaahun Camadaa fi Ummata gara jabina Wayyaaneetiin Godina Arsii Lixaa magaalaa Kofaletti rsasaan dhumaniif miseensonni walgahichaa uffata gurracha uffachuun dungoo qabsiisanii gyyaa sanana yaadannoo isaaniitiin dabarsanii jiru.

 

Itti aansuun haala TBOJ gara fuulduratti jabaatee ittfufuun daraan saba Oromoo hunda ija walqixa ta’een tajaajiluu dnad’u irratti barumsi KHG TBOH ttin miseensotaaf kennamee jira. Haaluma kanaan miseensota akkataa lafa jireenya fi walitti dhiyeenya isaaniitiin bakka saditti qoodamanii akka sirritti wal jajjabeesanii TBOJiin keessatti qooda guddaa fudhachuun gumaacha lammummaa bahan godhamee jira. Haalli kun akan kanaan duraa caala miseensonni akka walitti djiyaatanii walajjajjabeesuu danda’an ta’uu isaa ragaaleen miseensota irraa argame irraa bu’aa walgahichaa hubatamuun danda’mee jira.

 

Xumura irratti gaafii adda addaa mana keessaa ka’eef ibsi erga godhamee booda walagahiichi milkiin xumuramee jira.

 

 

KHG /TBOH

Frankfurt am Main

 

www.tboj.de\home\tboh.html

 

Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Koree Hojii Geggessituu TBOJ

UOSG Executive Committee

khg@tboj.de

www.tboj.de

Regensburg, Germany

Tel: 0049(0)152 13802604

 

 

EXECUTIVE SUMMARY

 

Ethiopia is a federal republic. On August 20, Prime Minister Meles Zenawi died. The ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) elected then deputy prime minister Hailemariam Desalegn to take Meles’s place as chairman of the party. The EPRDF subsequently nominated him for the post of prime minister. On September 21, parliament elected Hailemariam as prime minister. In national parliamentary elections in 2010, the EPRDF and affiliated parties won 545 of 547 seats to remain in power for a fourth consecutive five-year term. Although the relatively few international officials allowed to observe the elections concluded technical aspects of the vote were handled competently, some also noted that an environment conducive to free and fair elections was not in place prior to the election.

 

Security forces generally reported to civilian authorities; however, there were instances in which special police and local militias acted independently of civilian control. The most significant human rights problems included restrictions on freedom of expression and association through politically motivated trials and convictions of opposition political figures, activists, journalists, and bloggers, as well as increased restrictions on print media. In July security forces used force against and arrested Muslims who protested against alleged government interference in religious affairs. The government continued restrictions on civil society and non governmental organization (NGO) activities imposed by the Charities and Societies Proclamation (CSO).

 

Other human rights problems included arbitrary killings; allegations of torture, beating, abuse, and mistreatment of detainees by security forces; reports of harsh and at times life-threatening prison conditions; arbitrary arrest and detention; detention without charge and lengthy pretrial detention; a weak, overburdened judiciary subject to political influence; infringement on citizens’ privacy rights, including illegal searches; allegations of abuses in the implementation of the government’s “villagization” program; restrictions on academic freedom; restrictions on freedom of assembly, association, and movement; alleged interference in religious affairs; limits on citizens’ ability to change their government; police, administrative, and judicial corruption; violence and societal discrimination against women and abuse of children; female genital mutilation/cutting (FGM/C); exploitation of children for economic and sexual purposes; trafficking in persons; societal discrimination against persons with disabilities; clashes between ethnic minorities; discrimination against persons based on their sexual orientation and against persons with HIV/AIDS; limits on worker rights; forced labor; and child labor, including forced child labor.

 

Impunity was a problem. The government, with some reported exceptions, generally did not take steps to prosecute or otherwise punish officials who committed abuses other than corruption. Factions of the Ogaden National Liberation Front (ONLF), an ethnically based, violent, and fragmented separatist group operating in the Somali Region, were responsible for abuses. Members of the separatist Afar Revolutionary Democratic Union Front (ARDUF) claimed responsibility for a January attack on a group of foreign tourists in the Afar Region.

 

See more at:

USA state Departement

 

(OPride) – Members of Oromo community in North America and guests from around the world will converge on Minnesota this week for soccer tournament, concerts, and community conventions.

 

Officially dubbed Oromo Week , the convention will start this afternoon with an opening game between Seattle’s Madda Walabu and Minnesota’s own T.T.L Stars.

 

The Oromo Sports Federation in North America’s (OSFNA) official opening ceremony will promptly begin at 7:30, according to OSFNA. Founded in 1995, one of OSFNA’s grand missions is to create opportunities for North Americans to learn more about Oromo culture and history. read more

 

Social media outlet for following the event

 

Facebook

twitter

or on OSFNA website

 

 

Named after the German Nobel Prize winner for iterature, the Heinrich Böll Foundation is an NGO promoting democracy and human rights. It is leaving Ethiopia in protest against restrictions on its activities.

 

"The closure of the office in Ethiopia is a sign of protest by the foundation against the ongoing restrictions on civil rights and freedom of speech" said a statement released by the Heinrich Böll Foundation explaining why they had closed their office in the Ethiopian capital Addis Ababa. read more

*To read the full Report of the Conference held at the Federal Office of Migration and Refugees in German please clik on the piture above

 

(Qeerroo.org) – Jiraattota magaalaa Finfinnee kanneen ta’an Oromooti jireenya nagaa jiraatanii fi sabboonummaa qaban humna ergamtoota Wayyaaneen adamfamaa akka jiranii fi hidhaa hin beekamnetti geeffamaa akka jiran gabaasi Qeerroo Finfinnee addeessa. Hanga ammaatti Oromooti maqaan isaanii argamee fi bakka amma jiraatanii irraa hidhaman keessaa gariin akka armaa gadiiti.

Read More

Since the end of 19th century Oromo and the majority of Ethiopian peoples have been victims of open and systematic genocide polices of successive Abyssinian ruling classes. Historical records have been indicating that the majority of peoples in Ethiopia have been living in environments characterized by unabated killings, repression, and oppressions orchestrated by successive tyrant and dictatorial regimes for more than a century. Groups or individuals who dare to raise the question of their identity are considered as the enemies of the empire and languish in the tyranny jail. Read More

 

 

March 23, 2012 (Qeerroo) – Student Jirenya Ragassa was one of the peaceful demonstrators who were convinced to speak out against injustice and to work for democracy and rule of law, in a country where unspeakable mess is going on by an organized gang and self appointed “Government of Ethiopia”.

 

It is a conviction of tyrants that crushing dissents is the only way to move forwards. They don’t have the courage to face the bitter truth and brave hearts of their own citizens. By so doing, they exacerbate the already complex and unbearable situation and push the matter further to the brink. By killing one, they will help the birth of thousands and millions of Jirenya, who are ready to fight to the end for the right and dignity of their people and their land.

 

That is exactly what is happening right at the hero memorial held for Jirenya in different part of Wollega. They have vowed to keep their promise to each other and to the soul of Jirenya, that his sacrifice will inspire their life and their struggle until they achieve their goal. Students and fellow Oromo’s in Haroo, Limmuu, Diggaa, Saasiggaa, Eebantuu, Kiiramuu, Dhukkee, Dongoroo, Amuruu, Jaartee and other places have held a candle light ceremony in his remembrance, chanting and vowing to keep the cause going.

 

Jirenya has lived an exemplary life and had paid the biggest sacrifice for the cause of his people. He preferred to die on his feet than to live on his knees, leaving the rest of the job behind for us.

 

Let’s move the barrier, let’s make the monster in 4 kilo and his brutality only a matter history. Let us act NOW!!!

 

–Qeerroo

 

(OPride) — The U.S. government on Friday commended activists, netizens, and journalists for their courage in advocating for universal human rights and expressed concern over the heightened crackdown on civil liberties, rebuking several countries for shrinking the space for journalists and activists.

 

In its 36th annual report of human rights practices around the world, the State Department criticized the increased suppression of freedoms of expression, assembly, association and religion. The report said governments continued to repress or attack the means by which individuals organize and “demand better performance from their rulers” by instituting new impending laws throughout 2012. Read More

 

Guyyaan Gootota Oromoo magalaa Munshin keessatti Sirna Hoo’aan kabajame olee

 

Tokkummaa Baratoota Oromo Biyyaa Jarmani dame Munshin /TBOM/ saganta kabajjaa Guyyaa Gootota Oromoo geggefachuuf miseensoota isaaf Oromoota nannoo magalaa Munshin afeera godhee akka saganteefateetti sagantaa isaa milkii gariidhaaan xumuratte jira.

 

Akkumma beekamu sagantan irra jaalan walsimana hirmatoota,eeba mangudoota, sirna ibsa /shamma/ yaadannoo gootota QBOfi waregamani, jaalewwan dargagoo ta qabsoo Oromoo keessatti qoda gudda qabanin, Ibsa seena qabeesumma guyyaa gootota Oromoo Obbo Kasim Alitiin; Gahe gootowwaan Oromo QBO keessatti Obbo Getachew Chamadattin; Walaloo mata dureen isaa “Oromiyyaa kiyaa” kan jedhamuu dhagefachuun; gahee gootowan Oromo QBO keessatti argamisisaniif haala QBO yeroo amma irra jiruuf gara fuula duratti kan jedhu obbo abba Milkitin ibsa kenname sirna caaaqafameera. Read more

 

After the activist group in the name of the oromo Oromo Dialogue Forum (ODF) has announced the formation of a new political organization called Oromo Democratic Front (ODF) or Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) on March 28, 2013, Read More

 

Wikileaks files on the Oromo movement under the leadership of Gen.Tadesse Biru & Col. Hailu Regassa

 

(the gulele post) Wikileaks, which has bee shaking the global security, diplomatic and economic establishments, by acquiring and publicly releasing highly secretive US cables, have recently seven files containing information that shows what US diplomatic and intelligence services knew about General Tasesse Birru’s effort to launch armed struggle during this period. Read more

 

What’s Next for the Oromo People?

 

 

General Tadesse Birruu’s son, Kasa Tadesse, passes away

 

 

Ethiopia: Academic Institutions Are Meant to Teach; Not to Serve As Political Tools

 

OSA’s Appeal Letter to the UN Secretary General Ban Ki-moon about the Conflict in Eastern Oromia

 

 

Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.

 

Guyyaa 02.05.2014

 

Gara Oromoota hunda.

 

Lammii keenya nagaan haa gayuu.

 

Akka hundi keenya quba qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.

 

Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.

 

Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.

 

 

Tokkummaan humna!

 

Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf haa dhaabanuu.

 

Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00

 

Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)