Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

Remembering Oromo Martyrs

Guyyaa Gootota Oromoo

Seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti Ebli 15 guyyaa yaadannoo ol’aanaa qabu dha. Guyyaan kun guyyaa nuti Gootota Oromoo Bilisummaa saba keenyaaf osoo falmanii wareegamani itti yaadannu qofa osoo hin taane, guyyaa nuti kaayyoo isaan irratti wareegaman sana fiixaan baasuuf hirbuu keenya itti haaromsinu dha.

 

Uummatni Oromoo bal’aan keessattu qabsaa’otni fi deggertootni Bilisummaa Oromoo, Ebla 15 wantoota lamaan yaadanna. Gama tokkoon wareegamuu Qaroowwanii fi Gootowwan keenya kanatti gaddi guddaan yeroo nutti dhaga’amu yoo ta’uu, gama kaaniin ammoo dhiigni isaanii tokkummaa Uummee, Gootowwan hedduu magarsee, dhaloota haarawaa muraannoo guutuun mirga saba isaaniif sodaa tokko male rasaasaf off kennee wareegamu waan horeef; guyyicha yeroo yaadannu jabinna, gootummaa fi abdii guddaatu nutti dhaga’ama.

 

Nutis Tokkumaan Baratota Oromoo Biyya Jarmani(TBOJ) Guyyaa seenaa qabeessa kana magaaloota adda addaa irraa walittii dhuufudhaan Ebla 02, 2016 magaala Nürnberg ittii haala ho‘aatin kabajne jira.

 

Guyyaan kabaja yaadannoon gootota kuniis keessumoota, miiseensootaa fi deggartoota gara qophii dhufaniif Dura Ta’aa TBOB Obboo Harun Kalil Bati fi barreessaa TBOB Obboo Kebede Debela Samagn‘n simannaan erga banamee booda, akkuma aadaa Oromoottii ebba maanguddotaan banamee Obboo Eshetu Zewudie Adere‘n Baruumsaa haala yeroo ilaalchiisee Ummannii Oromoo akkamittii tokkumaan qabsaa’uu akka qabnuu, baruumsa ol’anaa kenname jira. Ittii ansudhaan Obboo Gemeda Nuredhaan baruumsaa guddina afaan Oromoo qabsoo keessattii fi gahee keenya jadhuun baruumsa bal‘aa keennani jiru. Erga boqonnaa daqiiqaa 30 goodhame booda dungoo qabsiifame faaru Alaaba Oromoo erga faarfamee booda Obboo Amaan Muhammediin. Muxannoo qabso qabuu irra kaa‘ee miseensootaaf waayee Gotootaa fi qabsoo Uummata Oromoo ilaalchiisee baruumsa bal‘aa keennani jiru. Ittii ansudhaaniis Obboo Xayib Aliyi walaloo mata duree fiinciila diddaa gabruummaa jedhun miseensootaa fi keessuumootaaf dhiiyaate jira. Ittii ansudhaan barressaan TBOJ Obbo Falaqaa‘n waayee FDG biyya keessattii godhamaa jiru fi akkasumaas ilmaan Oromoo qa‘ee fi biyya isaani irraa erga alagaa dhaan ari‘amani booda naanno jiraniitii akkamittii akka gargaaramu danda’man fi tokkumaadhaan dinarattii akka xiiyyeefannuu baruumsa bal‘aa keennanii jiru.

 

Dhuumaarattii nutiis dhiiga Gootowwan wareegamnii kana keessa biqille, Mul’atni keenya inni guddaanis faajjii Gootowwan keenya ol-kaafnee, kaayyoo Bilisummaa isaan irratti of-kitiman sana fiixaan baasuuf dadhabii, sodaa fi mamii tokko malee akka qabsoofnu waadaa gallee jira.

 

Injifannoon Ummata Oromoof