Tokkumma Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Baga Nagaan dhuftan! Welcome!Herzlich Willkommen!

OROMOOTA BIYYAA JARMANII WALGAHII OPDO-MORA QONSUULAA MOTUMMAA WAYYAANEE-FRANKFURT KESSA GEGGEFFAMU MORMUUDHAAN HIRIIRA NAGAAA MILKIIN GEGGESSANI


31.01.2015 (Frankfurt, Germany)


 

Gabaasa J/Harun Kalil Baati irra


 

Hiriirri nagayaa hawaasa Oromoo biyya Jarmanii magaalaa Firankfurtti fuuldura waajjira Qonsulaa Motummaa TPLF-Wayyaanee irratti geggeeffame milkiin xumuramee jira.


 

Jiilli Motummaa Abbaa Irre Wayyaanee-OPDOn, mora Qonsula TPLF kessa misensoota fi basaasoota ishe walinn walgahii geggessiti. Walgahii kana irrattis ergamoota wayyaanee kan ta’aani kessa tokko akka obbo Dhaaba Dabalee tu argamaniiru.


 

Kaayyoon hiriira kanaa ilmaan Habashaa fi ilmaan wayyaanee akkasumas ergamtuuwwan isaanii wajjiin adunyaa tana irra nanawuun qabsoo ummata oromootti gufuu ta’uu barbaadu hawaasnni Oromoo biyya Jarmanii kana sirritti hubachuudhaan gaafa 31/01/2015 mormii isaanii dhagesisuudhaan oolanii akkasumas basaasootasaani qaanfachisaa fi saaxila baasani jiru.


 

Haaluma kanaan, hawaasnni Oromoo biyya Jarmanii keessatti argaman kan lakkoofsaan dhibbootatti herregaman hiriira kana irratti argamuudhaan dhaadannoolee farra wayyaanotaa afaan Ingliffaan, Afaan Oromoo fi Deutschiin dhageessisanii jiru.


 

Akkuman Oromoota hiriira kana irratti argaman tokko tokko yaada kennataniin akka jedhanitti, Mootummaan Itoophiyaa mootummaa mirga ummata Oromoo hiree ofii ofiin murteeffachuu humnaan ittisee karaa seeraan alaatiin angoo siyaasaa ofii dheerrafachuuf tattafataa jiruudha. Mootummaa Itoophiyaa TPLFn durfamu jalatti waggoottan 23 dabran keessatti ummatini Oromoo hiree siyaasaa biyya isaa irratti wal-qixxummaan murtessuu dhabee, akka bineensa bosonaa mootummaan yeroo fedhutti ajjeesuu ta’ee jira. Ummatnni Oromoo mirga bilisummaan gurmaa’uu, dhaabbata siyaasa fedhu deeggaru, mirgaa odeeffannoo walabaa midiyaa walabaa irraa argachuu, hiriira nagaa bahuu dhorkamee biyya isaa irratti lammii lammaffaa fi garboota ta’anii jiraachaa jiru. Haallii Sabnni Oromoo tiif ummattootii Itoophiyaa biro keessa jiran gonkummaa fudhatama kan hin qabneef jijjiramuu kan qabuudha jedhu.


 

Gara fuula duraattis bakka mirgi Oromoo tuqamu kamuu irratti osoo yeroo hin kennin hatattamaan argamuun sagalee qaban dhageessisuuf qophii tahuu isaanii mirkaneessan. Hawaasinni oromoo kun yaada isaanii yoo itti fufan, yeroo diinni mirga Oromoo biyya keessatti ukkaamsee quufuu dadhabee biyya baqaa keessattis mataa irra nu bahuu barbaadu, boru iftaan baanee balaaleffanna jedhanii lafa irra harkisuu yaaduun ‘eega waraabessi dabree sareen dutuu dha’ eega jedhanii booda, Oromoon Oromummaan itti dhagahamu hundi tarkaanfii yeroo isaa eeggate akkasii fudhachuu irratti gara fuulduraaf akka of qopheessu waamicha dhiheessanii jiran.


 

Hiriira kana irratti dargaggoonni, shamarran, manguddooleen, joolleen, haawwanii fi haadholiin harma hoosisan osoo hin hafin daa’imman isaanii fudhatanii dhihaachuudhaan sagalee mirga Oromoof falmaa oolanii milkiin galuu danda’anii jiru.


 

Gadaan Gadaa Bilissummaati.


 

31.01.2015

Frankfurt, Germany

Tokkummaa Barattoota Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ)

Union of Oromo Students in Germany (UOSG)

Koree Hojii Geggessituu TBOJ

UOSG Executive Committee

khg@tboj.de

www.tboj.de

Regensburg, Germany

Tel: 0049(0)152 13802604Waamicha hiriira nagaa magaalaa Berlinitti.


Guyyaa 02.05.2014


Gara Oromoota hunda.


Lammii keenya nagaan haa gayuu.


Akka hundi keenya quba  qabnuutti, yeroo amma kana mootummaan TPLF / EPRDF biyya keenya Oromiyaa jeeqaa , hunkuraa , uummata Oromoo mana hidhaatti guura fi ajjeesa jira.


Haala kana akka lammii Oromootti cal jennee ilaalu hin qabnuu.

Kanaaf, uummata keenya isa daraaramaa, dhiignii isaa dhangalaa fi dhumaa jiru, sagalee isa ta `u dhaan, mootummoota addunyaatti  beeksisuuf, waamicha hiriira nagaa isinii goone.


Ajjeechaa, hidhaa fi reebichii Oromoo irra gayaa jiru kun na ilaala, lammii irra qaba, lammii kootu dhiignii isaa dhangalaa jira kan  jedhuu hundii, hiriira kana irratti qooda fudhachuu qaba jenne hubana.Tokkummaan humna!


Tokkummaan waliin dirmanee, biyya keenya fi saba keenyaaf  haa dhaabanuu.


Guyyaa hiriira: 09.05.2014

Bakka: Bundeskanzleramt fuula dura ( auf dem Platz zwischen Paul-Löbe-Allee und Otto-von-Bismark-Allee )

Yeroo ( Sa `aa ) : 9,00


Nagaa fi fayyaa isini hawwina

Koree Hojii Gaggeessitu-Hawaasa Oromoo Barliin (KHG-HOB)